Luận văn Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu tại Công ty xổ số kiến thiết Cần Thơ

234
1
18

badboy

Member
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1 Lý do chọn đề tài
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 Phạm vi nghiên cứu
1.3.1 Không gian nghiên cứu
1.3.2 Thời gian nghiên cứu
1.3.3 Đối tượng nghiên cứu
1.4 Câu hỏi nghiên cứu
1.5 Lược khảo tài liệu
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1 Cơ sở luận:
2.1.1 Khái niệm và phân loại vốn
2.1.1.1 Nợ phải trả
2.1.1.2 Nguồn vốn chủ sở hữu
2.1.2 Tổng quan về kế toán nguồn vốn chủ sở hữu
2.1.2.1 Kế toán nguồn vốn kinh doanh
2.1.2.2 Kế toán chênh lệch đánh giá lại tài sản
2.1.2.3 Kế toán lợi nhuận chưa phân phối
2.1.2.4 Kế toán nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
2.1.2.5 Kế toán cổ phiếu quỹ
2.1.2.6 Kế toán các quỹ của doanh nghiệp
2.2 Phương pháp nghiên cứu
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu
2.2.2.1 Phương pháp so sánh
2.2.2.2 Phương pháp thống kê
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT CẦN THƠ
3.1 Khái quát về Công ty Xổ số Kiến thiết Thành phố Cần Thơ
3.1.1 Quá trình hình thành và phát tri ển
3.1.2 Chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ
3.1.3 Cơ cấu tổ chức
3.2 Giới thiệu về hoạt động kinh doanh
3.2.1 Lĩnh vực hoạt động và phương thức tổ chức sản xuất kinh doanh
3.2.1.1 Vé số
3.2.1.2 Cùi vé số
3.2.2 Cơ sở vật chất, năng lực kinh doanh
3.2.3 Hoạt động kinh doanh
3.3 Tổ chức bộ máy kế toán
3.3.1 Tổ chức sắp xếp phân công bộ máy kế toán
3.3.2 Nhiệm vụ của phòng kế toán
3.3.3 Nhiệm vụ của từng cán bộ, nhân viên trong phòng kế toán
3.3.4 Hình thức tổ chức bộ máy kế toán tập trung
3.3.5 Hình thức sổ kế toán
3.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty
3.4.1 Tình hình hoạt động kinh doanh
3.4.1.1 Phân tích tình hình về doanh thu
3.4.1.2 Phân tích tình hình về chi phí
3.4.1.3 Phân tích tình hình về lợi nhuận
3.4.2 Tình hình phân phối thu nhập
CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU TẠI CÔNG TY XỔ
SỐ KIẾN THIẾT CẦN THƠ
4.1 Thực trạng nguồn vốn chủ sở hữu tại Công ty XSKT Cần Thơ
4.1.1 Về nguồn vốn kinh doanh của công ty
4.1.2 Về các quỹ của công ty
4.2 Phân tích tình hình nguồn vốn
4.2.1 Đánh giá khái quát tình hình nguồn vốn
4.2.2 Phân tích kết cấu nguồn vốn
a. Nợ phải trả
b. Nguồn vốn chủ sở hữu
4.3 Phân tích các tỷ số tài chính
4.3.1 Phân tích tỷ số về khả năng thanh toán
4.3.1.1 Phân tích các khoản phải thu so với khoản phải trả
4.3.1.2 Phân tích vốn luân chuyển
4.3.1.3 Khả năng thanh toán ngắn hạn
4.3.1.4 Tỷ số thanh toán nhanh
4.3.2 Phân tích các tỷ số hoạt động
4.3.2.1 Số vòng quay hàng tồn kho
4.3.2.2 Kỳ thu tiền
4.3.2.3 Vòng quay cố định
4.3.2.4 Vòng quay vốn lưu động
4.3.2.5 Vòng quay vốn toàn bộ
4.4 Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu tại Công ty TNHH Nh à nước một thành viên Xổ số Kiến thiết Cần Thơ
4.4.1 Trình tự hạch toán kế toán chứng từ ghi sổ
4.4.2 Hạch toán tăng nguồn vốn chủ sở hữu
4.4.3 Hạch toán giảm nguồn vốn chủ sở hữu
CHƯƠNG 5:ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU TẠI CÔNG TY TNHH NHÀNƯỚC MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT CẦN THƠ
5.1 Đánh giá
5.1.1 Đánh giá về nguồn vốn chủ sở hữu của công ty
5.1.2 Đánh giá về công tác kế toán nguồn vốn chủ sở hữu
5.2 Biện pháp
5.2.1 Biện pháp nâng cao công tác kế toán
5.2.2 Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu
5.2.2.1 Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn l ưu động
5.2.2.2 Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định
5.2.2.3 Một số biện pháp khác để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 Kết luận
6.2 Kiến nghị
6.2.1 Đối với Nhà nước
6.2.2 Đối với công ty
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
688
Bài viết
1,404
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris