Luận văn Kế toán và phân tích tài sản cố định tại Công Ty TNHH TMDV Kỹ Thuật Điện lạnh Khang Thịnh

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Kế toán và phân tích tài sản cố định tại Công Ty TNHH TMDV Kỹ Thuật Điện lạnh Khang Thịnh
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 Phạm vi nghiên cứu
1.3.1 Giới hạn không gian
1.3.2 Giới hạn thời gian
1.3.3 Đối tượng nghiên cứu
1.4 Lược khảo tài liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4
2.1 Phương pháp luận
2.1.1 Kế toán tài sản cố định
2.1.2 Khấu hao và hao mòn tài sản cố định
2.2 Phương pháp nghiên cứu
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: KẾ TÓAN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH TMDV ĐIỆN LẠNH KHANG THỊNH
3.1 Giới thiệu khái quát Công ty TNHH TMDV Kỹ thuật điện lạnh Khang Thịnh
3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
3.1.2 Lĩnh vực hoạt động
3.1.3 Cơ cấu tổ chức - quản lý công ty
3.1.4 Tổ chức công tác kế toán
3.1.5 Tình hình và hiệu quả sử dụng tài sản cố định của công ty
3.1.6 Khái quát quá trình kinh doanh trong hai năm 2006, 2007
3.1.7 Những thuận lợi, khó khăn của công ty
3.1.8 Phương hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới
3.2 Kế toán tài sản cố định và chi phí khấu hao
3.2.1 Kế toán tài sản cố định
3.2.2 Kế toán chi phí khấu hao
Chương 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH, CHI PHÍ KHẤU HAO
4.1 Phân tích sự biến động về tình hình tăng giảm tài sản cố định
4.2 Phân tích sự biến động về chi phí khấu hao
Chương 5: CÁC BIỆN PHÁP SỬ DỤNG TÀI SÀN CÓ HIỆU QUẢ TẠI CÔNG TY TNHH TMDV ĐIỆN LẠNH KHANG THỊNH
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 Kết luận
6.2 Kiến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris