Luận văn Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh của công ty Nông sản thực phẩm Xuất khẩu Cần Thơ

234
1
18

badboy

Member
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1. Không gian
1.4.2. Thời gian
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU LIÊN QUAN
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Khái niệm kết quả hoạt động kinh doanh
2.1.2. Nguyên tắc và nội dung kế toán xác định kết quả kinh doanh
2.1.3. Tổ chức kế toán xác định kết quả kinh doanh
2.1.4. Hình thức kế toán
2.1.5. Khái niệm, ý nghĩa phương pháp phân tích kinh doanh
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp xử lý số liệu
CHƯƠNG III: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY NÔNG SẢN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU CẦN THƠ
3.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY NÔNG SẢN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU CẦN THƠ
3.1.1. Lịch sử hình thành
3.1.2. Chức năng nhiệm vụ
3.1.3. Cơ cấu tổ chức và quản lý của công ty
3.2. KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY MEKONIMEX QUA BA NĂM 2006, 2007, 2008
3.3. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2009
3.3.1. Những thuận lợi
3.3.2. Những khó khăn
3.3.3. Phương hướng hoạt động của công ty năm 2009
CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY NSTP CẦN THƠ
4.1. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
4.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và giá vốn hàng bán
4.1.2. Kế toán doanh thu và chi phí hoạt động tài chính
4.1.3. Kế toán thu nhập và chi phí khác
4.1.4. Kế toán chi phí bán hàng
4.1.5. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
4.1.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
4.1.7. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
4.2. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY MEKONIMEX
4.2.1. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh công ty qua ba năm 2006- 2008
4.2.2. Phân tích tình hình doanh thu
4.2.2. Phân tích chi phí
4.2.3. Phân tích lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
4.2.4. Phân tích một số tỷ số đánh giá hiệu quả kinh doanh công ty
Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY MEKONIMEX
5.1. TĂNG DOANH THU
5.5.1. Cải tiến sản phẩm
5.5.2. Mở rộng thị trường
5.2. TIẾT KIỆM CHI PHÍ
5.2.1. Tiết kiệm chi phí giá vốn hàng bán
5.2.2. Giảm bớt chi phí hoạt động tài chính
5.2.3. Tiết kiệm chi phí bán hàng
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
6.2.1. Đối với công ty
6.2.2. Đối với Nhà nước
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
684
Bài viết
1,400
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris