Khóa học Lập trình C# và Unity cơ bản

#1
What Will I Learn?
  • Hiểu và vận dụng các kỹ năng lập trình trong C#
  • Hiểu được cách phát triển game cơ bản trong Unity
  • Ứng dụng được C# để làm game trong Unity

Requirements
  • Visual Studio
  • Tinh thần học hỏi
  • Unity

Description
Khóa học Lập trình C# và Unity cơ bản được thiết kế riêng cho những bạn chưa biết gì về lập trình.
Khóa học sẽ giúp bạn hiểu được những khái niệm cơ bản về lập trình C#.
Để tránh nhàm chán, mình đã thêm phần lập trình game với Unity để mọi người thấy được ứng dụng của C# trong phát triển game

Who is the target audience?
  • Những bạn chưa biết gì về lập trình
  • Những bạn muốn học lập trình online

Nội dung khóa học:
Phần 1: Lập trình C# - Khái niệm cơ bản. Biến hằng và các kiểu dữ liệu
– Tạo một project mới trong Visual Studio
– In ra màn hình một chuỗi ký tự
– Namespace và using là gì?
– Namespace lồng nhau (Nested namespace)
– Hàm Main()
– Biến và hằng
– Các kiểu dữ liệu cơ sở
– Từ khóa var
– Kiểm tra kiến thức về kiểu dữ liệu
– 6 questions
– Chuyển đổi kiểu dữ liệu, ép kiểu
– Chuyển đổi chuỗi sang số với Parse
– Giải bài tập chương 1

Phần 2: Toán tử trong C#
– Toán tử toán học
– Toán tử so sánh
– Toán tử gán
– Toán tử logic
– Ôn tập chương

Phần 3: Câu điều kiện, vòng lặp
– Giới thiệu câu điều kiện
– Demo If Else phần 1
– Demo If Else phần 2
– Câu lệnh switch

Phần 4: Giới thiệu sơ lược về Unity 3D
– In chữ ra Console - Làm game Đoán Số Unity
– Sử dụng biến trong MonoDevelop - Làm game Đoán Số Unity
– Nhận Input từ bàn phím - Unity
– Câu lệnh if dạng đủ
– Sử dụng hàm tối ưu code
– Thêm tính năng, sửa lỗi trong game
– Tổng Kết Game Đoán Số Console

Phần 5: Game Đoán số sử dụng UI
– Giới thiệu game Đoán Số sử dụng UI
– Tạo và lưu scene
– Thêm text vào Scene
– Thêm và tùy chỉnh Button
– Tạo thêm Scene
– Sự kiện cho button 1
– Sự kiện cho button 2
– Đưa text từ trong script ra ngoài scene
– Import Script. Xử lý button
– Tối ưu code, xử dụng Random
– Build game, upload và share

Phần 6: Vòng lặp
– Câu lệnh lặp for
– Câu lệnh lặp while
– Break
– Continue
– Đang xây dựng

Phần 7: Game Trúc Xanh
– Giới thiệu
– Tạo Panel
– Khởi tạo Button trong Script
– Tạo List lưu trữ button
– Thêm Listener cho button
– Tạo List Sprites
– Sự kiện cho button
– Game Logic
– Shuffle mảng sprites, tăng độ khó cho game
– Tổng kết

Phần 8: Game bắn vịt
– Giới thiệu
– Import Scene
– Tạo Player, sử dụng Time.deltatime
– Giới hạn vị trí Player
– ViewPoint, ScreenPoint và WorldPoint
– Rigidbody là gì?
– Collider là gì?
– Phát hiện va chạm trong script

Link download:
Lập trình C Sharp và lập trình game với Unity cơ bản.zip - Fshare