Luận văn Kiểm toán Doanh thu và Chi phí công ty TNHH Dệt May ABC

234
1
18

badboy

Member
Kiểm toán Doanh thu và Chi phí công ty TNHH Dệt May ABC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1. Không gian
1.4.2. Thời gian
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LU ẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 5
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Khái quát kiểm toán
2.1.2. Một số khái niệm trong kiểm toán
2.1.3. Tìm hiểu, khái quát về khoản mục doanh thu v à chi phí
2.1.4. Quy trình kiểm toán các khoản mục trên Báo cáo Tài chính.
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN - TƯ VẤN ĐẤT VIỆT
3.1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY KIỂM TOÁN - TƯ VẤN ĐẤT VIỆT
3.1.1. Lịch sữ hình thành và phát triển
3.1.2. Chức năng và lĩnh vực hoạt động
3.1.3. Cơ cấu tổ chức
3.1.4. Dịch vụ cung cấp
3.1.5. Khách hàng của công ty
3.1.6. Đội ngũ kiểm toán viên
3.1.7. Hợp tác quốc tế
3.2. QUY TRÌNH KIỂM TOÁN DOANH THU VÀ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - TƯ VẤN ĐẤT VIỆT
3.2.1. Phần giấy tờ làm việc
#VALUE!
3.2.2.1. Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán
3.2.2.2. Giai đoạn thực hiện kiểm toán
3.2.2.3. Giai đoạn hoàn tất kiểm toán và phát hành Báo cáo Kiểm toán
CHƯƠNG 4: KIỂM TOÁN DOANH THU VÀ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH DỆT MAY ABC
4.1. GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH DỆT MAY ABC
4.1.1. Cơ cấu vốn năm 2008
4.1.2. Ban điều hành
4.1.3. Tình hình kinh doanh của công ty
4.1.4. Chính sách kế toán
4.2. QUY TRÌNH KIỂM TOÁN DOANH THU VÀ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH DỆT MAY ABC
4.2.1. Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán
4.2.2. Thực hiện kiểm toán doanh thu và chi phí
4.2.2.1. Kiểm toán Doanh thu
4.2.2.2. Kiểm toán Chi phí quản lý doanh nghi ệp
CHƯƠNG 5: ĐÁNH GIÁ QUI TRÌNH KIỂM TOÁN CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - TƯ VẤN ĐẤT VIỆT
5.1. ƯU ĐIỂM
5.2. NHƯỢC ĐIỂM
5.2.1. Cơ cấu tổ chức, cách làm việc của Công ty
5.2.2. Qui trình kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
6.2.1. Kiến nghị với Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt
6.2.2. Kiến nghị với Sở đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh
6.2.3. Kiến nghị với cơ quan Nhà Nước
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
688
Bài viết
1,404
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris