Luận văn Kiểm Toán Khoản Mục Các Khoản Đầu Tư Tài Chính Dài Hạn Trên Báo Cáo Tài Chính Năm 2007 Của Công Ty CITIMEX

234
1
18

badboy

Member
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Câu hỏi nghiên cứu
1.4. Phạm vi nghiên cứu
1.4.1. Không gian
1.4.2. Thời gian
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
1.5. Lược khảo tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Tổng quan về hoạt động đầu tư tài chính dài hạn
2.1.1.1. Khái niệm về đầu tư tài chính:
2.1.1.2. Phân loại hoạt động tài chính
2.1.2. Giới thiệu về loại hình đầu tư theo lĩnh vực đầu tư
2.1.2.1. Đầu tư vào công ty con
2.1.2.2. Đầu tư vào công ty liên doanh
2.1.2.3. Hoạt động đầu tư vào công ty liên kết
2.1.2.4. Hoạt động đầu tư dài hạn khác
2.1.2.5. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn:
2.1.2.6. Các tỷ suất đầu tư phản ánh kết cấu tài sản:
2.1.3. Khái niệm Kiểm Toán và kiểm toán các khoản đầu tư tài chính dài hạn
2.1.3.1.Khái niệm Kiểm toán
2.1.3.2. Kiểm toán các khoản đầu tư tài chính dài hạn
2.1.4. Các chuẩn mực kế toán và thông tư hướng dẫn đến việc trình bày giá trị của khoản mục đầu tư trên Bảng cân đối kế toán
2.1.4.1. Chuẩn mực số 07 - Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết
2.1.4.2. Chuẩn mực số 08 -Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh
2.1.4.3. Trích Thông tư số 13/2006/TT- BTC
2.1.5. Nguồn số liệu thực hiện kiểm toán
2.2. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.1. Phương pháp đánh giá chung
2.2.2. Phương pháp nghiên cứu
CHƯƠNG 3:GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN SGN VÀ KHÁCH HÀNG KIỂM TOÁN- CITIMEX
3.1. Giới thiệu về công ty kiểm toán SGN
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
3.1.2. Cơ cấu tổ chức công ty kiểm toán SGN
3.1.3. Phương hướng phát triển trong tương lai
3.1.3.2. Về đào tạo
3.1.3.1. Về tuyển dụng
3.1.3.3. Về khách hàng
3.1.3.4. Về dịch vụ
3.1.3.5. Các bước trong qui trình kiểm toán của công ty kiểm toán SGN
3.2. Giới thiệu về công ty được kiểm toán- CITIMEX
3.2.1. Nhân sự và đặc điểm kinh doanh
3.2.1.1.Cơ cấu tổ chức công ty CITIMEX
3.2.1.2. Đặc điểm kinh doanh
3.2.2. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán tại công ty
3.2.2.1. Kỳ kế toán năm
3.2.2.2 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán tại công ty: Đơn vị được sử dụng trong kỳ là đồng Việt Nam (VND)
3.2.3. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng
3.2.3.1.Chế độ kế toán áp dụng
3.2.3.2.Các chính sách kế toán áp dụng
CHƯƠNG 4: KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN TẠI CÔNG TY CITIMEX
4.1. Lập chiến lược kiểm toán cho toàn bộ Báo cáo tài chính năm 2007 cho công ty CITIMEX
4.1.1. Khái quát khách hàng
4.1.2. Phạm vi và chuẩn mực kiểm toán
4.1.3. Các vấn đề kế toán và kiểm toán quan trọng
4.1.3.1. Phân tích tổng thể tình hình hoạt động của công ty CITIMEX
4.1.3.2. Các vấn đề kế toán và kiểm toán quan trọng cần chú ý
4.3. Lập chiến lược kiểm toán và đánh giá rủi ro kiểm toán
4.3.1. Chiến lược kiểm toán
4.3.2. Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty Citimex
4.3.2.1. Thiết lập bảng câu hỏi về hệ thống kiểm soát nội bộ
4.3.2.2. Lưu đồ thể hiện qui trình luân chuyển chứng từ trong quá trình đầu tư tài chính của Công ty Citimex
4.3.2.3. Đánh giá sơ bộ hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty CITIMEX
4.4.Thực hiện một số thủ tục kiểm soát để đánh giá lại rủi ro kiểm soát xảy ra đối với hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty Citimex
4.5. Mức trọng yếu kế hoạch (PM)
4.6. Nhân sự
4.7. Kiểm toán khoản mục các khoản đầu tư tài chính dài hạn tại công ty CITIMEX
4.7.1. Thực hiện kiểm toán khoản mục đầu tư tài chính dài hạn
4.7.2.Nhận xét và kết luận về khoản mục đầu tư tài chính dài hạn sau khi kiểm toán
CHƯƠNG 5: ĐÁNH GIÁ VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN SGN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN
5.1.Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục các khoản đầu tư tài chính dài hạn của công ty kiểm toán SGN
5.1.1. Giai đoạn lập kế hoạch
5.1.2.Giai đoạn thực hiện kiểm toán
5.1.3.Giai đoạn hoàn tất kiểm toán
5.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục các khoản đầu tư tài chính dài hạn
5.1.1. Giai đoạn lập kế hoạch
5.1.2.Giai đoạn thực hiện kiểm toán
5.1.3.Giai đoạn hoàn tất kiểm toán
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
6.2.1.Đối với Nhà nước
6.2.2. Đối với công ty kiểm toán SGN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris