Luận văn Kiểm toán khoản mục Nợ phải thu tại Công Ty TNHH DJM

234
1
18

badboy

Member
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mụ tiêu cụ thể
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Không gian
1.3.2. Thời gian
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Khái quát chung về kiểm toán
2.1.2. Nội dung, đặc điểm của khoản mục Nợ phải thu
2.1.3.Hệ thống kiểm soát nội bộ đối với khoản mục nợ phải thu
2.1.4. Quy trình kiểm toán khoản mục Nợ phải thu
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU TỒNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CẢNH XUÂN VÀ CÔNG TY TNHH DJM
3.1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CẢNH XUÂN
3.1.1. Lịch sử hình thành
3.1.2. Lĩnh vực hoạt động
3.1.3. Đối tượng khách hàng
3.1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý
3.1.5. Tình hình công tác kế toán
3.1.6. Hiệu quả hoạt động, mục tiêu hoạt động và
chiến lược phát triển của công ty Kiểm Toán Cảnh Xuân
3.1.7. Sơ lược quy trình kiểm toán của công ty CX
3.2. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH DJM
3.2.1. Giới thiệu chung về khách hàng
3.2.2. Khảo sát chi tiết về khách hàng
CHƯƠNG 4: THỰC HIỆN KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH DJM
4.1. GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ KIỂM TOÁN
4.1.1. Giai đoạn tiền kế hoạch
4.1.2. Giai đoạn lập kế hoạch
4.2. GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN
4.2.1. Thủ tục phân tích
4.2.2. Thử nghiệm chi tiết
4.3. HOÀN THÀNH KIỂM TOÁN
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI THU TẠI CÔNG TY
5.1. NHẬN XÉT CHUNG
5.1.1. Ưu điểm
5.1.2. Nhược điểm
5.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris