Luận văn Kiểm toán tài sản cố định tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Hồng Phát

234
1
18

badboy

Member
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1. SỰ CẦN THIẾT NGHIÊN CỨU
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TSCĐ
2.1.1. Một số khái niệm
2.1.2. Kế toán TSCĐ và đặc điểm khoản mục TSCĐ
2.2. KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI TSCĐ
2.2.1. Những sai sót, gian lận thường xảy ra
2.2.2. Kiểm soát nội bộ đối với TSCĐ
2.3. KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
2.3.1. Mục tiêu kiểm toán TSCĐ
2.3.2. Kiểm toán TSCĐ
2.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.4.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.4.2. Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN AFC
3.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
3.2. CHỨC NĂNG VÀ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
3.3. CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY
3.3.1. Đội ngũ nhân viên
3.3.2. Cơ cấu tổ chức
3.4 CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY VÀ KHÁCH HÀNG CHỦ YẾU
3.4.1. Chiến lược của công ty
3.4.2 Khách hàng chủ yếu
3.5. QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CỦA AFC - CẦN THƠ
3.5.1. Quy trình kiểm toán của AFC - Cần Thơ
3.5.2. Cơ cấu file hồ sơ kiểm toán AFC
Chương 4: QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG HỒNG PHÁT
4.1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CP ĐT & XD HỒNG PHÁT
4.1.1. Quá trình hình thành và phát tri ển
4.1.2. Cơ cấu thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát v à Ban Tổng giám đốc công ty
4.1.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh
4.1.4. Tóm tắt các chính sách có liên quan đến tài sản cố định
4.2. BẢNG GHI NHỚ CHIẾN LƯỢC KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY CP ĐT & XD HỒNG PHÁT
4.2.1. Phạm vi và các chuẩn mực kế toán
4.2.2. Các vấn đề kế toán và kiểm toán quan trọng
4.2.3. Mức trọng yếu kế hoạch cho BCĐKT
4.2.4. Kế hoạch nhân sự
4.3. THỰC HIỆN KIỂM TOÁN TSCĐ
4.3.1. Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ
4.3.2. Thực hiện thử nghiệm kiểm soát
4.3.3. Thử nghiệm cơ bản
4.4. HOÀN THÀNH KIỂM TOÁN
Chương 5: MỘT SỐ NHẬN XÉT & ĐÁNH GIÁ VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TSCĐ
5.1. NHẬN XÉT VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN AFC - CHI NHÁNH CẦN THƠ
5.1.1. Ưu điểm
5.1.2. Hạn chế
5.1.3. So sánh về quy trình kiểm toán tài sản cố định tại công ty kiểm toán AFC với lý thuyết đã học
5.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
6.2.1. Đối với quy trình kiểm toán tại công ty kiểm toán AFC
6.2.2. Đối với công ty
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
712
Bài viết
1,430
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris