Luận văn Lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty kiểm toán và tư vấn chuẩn việt -Vietvalues

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty kiểm toán và tư vấn chuẩn việt -Vietvalues
Chương 1 - GIỚI THIỆU
1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA VẤN ĐỀ NGHI ÊN CỨU
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu tổng quát
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Không gian nghiên cứu:
1.3.2. Thời gian nghiên cứu:
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI
Chương 2 - PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Mục đích của việc lập kế hoạch kiểm toán
2.1.2. Các khái niệm có liên quan đến việc lập kế hoạch kiểm toán
2.1.3. Nội dung của công việc lập kế hoạch kiểm toán
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu, thông tin
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu:
Chương 3 - GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY KIỂM TOÁN V À TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
3.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CÔNG TY:
3.2. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ:
3.2.1. Chức năng
3.2.2. Nhiệm vụ:
3.3. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY:
3.3.1. Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty:
3.3.2. Giới thiệu một số phòng ban chính của công ty
3.4. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH: .
3.4.2. Mạng lưới hoạt động:
3.4.3. Kết quả hoạt động kinh doanh:
3.5. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN, PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY:
3.5.1.Thuận lợi:
3.5.2.Khó khăn:
3.5.3 Phương hướng phát triển:
Chương 4 - LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO T ÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN A
4.1. LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN CHIẾN L ƯỢC
4.2. LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TỔNG THỂ
4.3. LẬP CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN
Chương 5 - MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHẤT LƯỢNG CÔNG VIỆC LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN CHUẨN VIỆT
5.1. NHỮNG ƯU ĐIỂM, KHUYẾT ĐIỂM VÀ NGUYÊN NHÂN TỒN TẠI NHỮNG KHUYẾT ĐIỂM TRONG CÔNG TÁC LẬP KẾ H OẠCH KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT.
5.1.1. Những ưu điểm trong công tác lập kế hoạch kiểm toán báo cáo t ài chính tại Công ty Kiểm toán và Tư Vấn Chuẩn Việt. ..
5.1.2. Những khuyết điểm trong công tác lập kế hoạch kiểm toán báo cáo t ài chính tại Công ty Kiểm toán và Tư Vấn Chuẩn Việt.
5.1.3. Những nguyên nhân tồn tại các khuyết điểm trong công tác lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Kiểm toán và Tư Vấn Chuẩn Việt.
5.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHẤT LƯỢNG CÔNG VIỆC LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN CHUẨN VIỆT . Error!
Chương 6 - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 1 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN A
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
688
Bài viết
1,404
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris