Luận văn Lập kế hoạch kinh doanh cho công ty TNHH Huy Nam

234
1
18

badboy

Member
CHƯƠNG 1: PHẦN MỞ ĐẦU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu
1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3.CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1. Không gian (địa bàn nghiên cứu)
1.4.2. Thời gian (giai đoạn hoặc thời điểm thực hiện nghiên cứu)
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHÊN CỨU
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Khái niệm và vai trò của việc lập kế hoạch kinh doanh
2.1.2. Phân cấp và tác dụng kinh doanh
2.1.3. Tiến trình lập kế hoạch kinh doanh
2.1.4. Hệ thống kế hoạch kinh doanh
2.1.5. Ý nghĩa của việc lập kế hoạch kinh doanh
2.1.6. Các báo cáo tài chính
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3 : KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH HUY NAM
3.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY
3.1.1. Lịch sử hình thành
3.1.2. Quá trình phát triển
3.2. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY
3.2.1. Cơ cấu tổ chức
3.2.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận trong công ty
3.2.3. Hình thức hoạt động
3.2.4. Cơ sở vật chất - kỹ thuật
3.2.5. Quy trình sản xuất
3.3. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
3.3.1.Các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh
3.3.2. Các sản phẩm kinh doanh chủ yếu
3.4. KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY
3.4.1. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh qua 3 năm (2006-2008)
3.4.2. Tình hình tài chính của công ty qua 3 năm
3.4.3. Tình hình tiêu thụ theo cơ cấu sản phẩm của công ty TNHH Huy Nam qua 3 năm (2006-2008)
3.4.4. Mục tiêu kinh doanh năm 2009 của công ty
CHƯƠNG 4: LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO CÔNG TY TNHH HUY NAM
4.1. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
4.1.1. Các yếu tố môi trường vĩ mô
4.1.2. Các yếu tố môi trường vi mô
4.1.3. Lập ma trận SWOT
4.1.4. Thiết lập cơ sở để dự báo và đưa ra phương trình dự báo
4.2. MỤC TIÊU KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2009
4.2.1. Mục tiêu về sản lượng và kim ngạch xuất khẩu
4.2.2. Mục tiêu về tài chính
4.2.3. Mục tiêu khác
4.3. LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO CÔNG TY
4.3.1. Dự báo sản lượng tiêu thụ năm 2009
4.3.2. Lập kế hoạch kinh doanh cho công ty năm 2009
CHƯƠNG 5: ĐÁNH GIÁ TÍNH KHẢ THI CỦA KẾ HOẠCH VÀ ĐƯA RA GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN
5.1. ĐÁNH GIÁ TÍNH KHẢ THI CỦA KẾ HOẠCH
5.1.1. Đánh giá sản lượng xuất khẩu và kết quả hoạt động kinh doanh
5.1.2. Các tỷ số tài chính
5.2. GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
5.2.1. Giải pháp kinh doanh
5.2.2. Giải pháp kỹ thuật
5.2.3. Giải pháp tài chính
5.2.4. Giải pháp đầu tư
5.2.5. Giải pháp khác
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
679
Bài viết
1,394
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris