Luận văn Lập kế hoạch kinh doanh cho Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đồng Tháp - Phòng giao dịch Sa Đéc

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Lập kế hoạch kinh doanh cho Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đồng Tháp - Phòng giao dịch Sa Đéc
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3. CÁC GIẢ THUYẾT CẦN KIỂM ĐỊNH VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1. Không gian
1.4.2. Thời gian
1.4.1. Đối tượng nghiên cứu
1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ...
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Một số kiến thức cơ bản về lập kế hoạch kinh doanh
2.1.2. Phân tích các nghiệp vụ chính trong ngân hàng
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỒNG THÁP - PHÒNG GIAO DỊCH SAĐÉC
3.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NHĐT&PTĐT - PHÒNG GIAO DỊCH SAĐÉC
3.1.1. Khái quát về NHĐT&PT Việt Nam
3.1.2. Khái quát về NHĐT&PT Đồng Tháp
3.1.3. Khái quát về NHĐT&PT Đồng Tháp - Phòng giao dịch Sađéc
3.2. CHỨC NĂNG, VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG GIAO DỊCH SAĐÉC
3.2.1 Chức năng
3.2.2. Vai trò
3.2.2. Trách nhiệm và quyền hạn
3.3. ĐỐI TƯỢNG ĐẦU TƯ
3.4. ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG
3.5. CƠ CẤU TỔ CHỨC
3.5.1. Sơ đồ tổ chức
3.5.2. Nhân sự, chức năng và nhiệm vụ của các tổ nghiệp vụ
3.6. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA PHÒNG GIAO DỊCH TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG
3.6.1. Thuận lợi
3.6.1. Khó khăn
3.7. HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA PHÒNG GIAO DỊCH SAĐÉC
3.8. KHÁI QUÁT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUA 3 NĂM 2006, 2007, 2008
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỒNG THÁP - PHÒNG GIAO DỊCH SAĐÉC
4.1. MÔI TRƯỜNG VI MÔ
4.1.1. Thông tin về nhân sự
4.1.2. Vị thế của PGD Sađéc
4.1.3. Uy tín của NHĐT&PTĐT - PGD, độ tin cậy của khách hàng đối với NHĐT&PTĐT - PGD Sađéc
4.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh
4.1.5. Về công nghệ
4.1.6. Về quản lí tài sản nợ - tài sản có và quản trị rủi ro
4.1.7. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh qua 3 năm 2006, 2007, 2008
4.1.8. Xác định điểm mạnh - điểm yếu
4.2. MÔI TRƯỜNG TÁC NGHIỆP
4.2.1 Thị trường - khách hàng
4.2.2. Thị phần của PGD Sađéc
4.2.3. Đối thủ cạnh tranh
4.3. MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ
4.3.1. Các yếu tố kinh tế
4.3.2. Các chế độ chính sách
4.3.3. Yếu tố công nghệ thông tin (CNTT)
4.3.4. Thời cơ và thách thức
4.4. PHÂN TÍCH SWOT
Chương 5: LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH
5.1. TÓM LƯỢC KẾ HOẠCH KINH DOANH
5.1.1. Mục tiêu của PGD Sađéc năm 2009
5.1.2. Hướng giải quyết các mục tiêu đề ra
5.2. CÁC KẾ HOẠCH CỤ THỂ ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU ĐỀ RA
5.2.1. Đối với mục tiêu 1: Lợi nhuận ròng mong đợi đạt 7 tỷ trong năm 2009
5.2.2. Đối với mục tiêu 2: Phấn đấu đến 31/12/2009 giảm dư nợ quá hạn xuống còn 0,013 tỷ đồng hay tỷ lệ nợ quá hạn là 0,037%.
5.2.3. Đối với mục tiêu 3: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo lợi ích người lao động nhằm tăng cường khả năng cung cấp dịch vụ cho khách hàng nhanh chóng, kịp thời, chính xác
5.3. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUA CÁC KẾ HOẠCH
Chương 6: KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris