Luận văn Lập kế hoạch kinh doanh gạo năm 2009

234
1
18

badboy

Member
Lập kế hoạch kinh doanh gạo năm 2009
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1. Không gian
1.4.2. Thời gian
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. KHÁI QUÁT VỀ KẾ HOẠCH
2.1.1. Khái niệm kế hoạch kinh doanh
2.1.2. Phân loại kế hoạch kinh doanh
2.1.3. Lợi ích của việc lập kế hoạch kinh doanh
2.2. NỘI DUNG KẾ HOẠCH KINH DOANH
2.2.1. Mô tả doanh nghiệp
2.2.2. Mô tả sản phẩm
2.2.3. Phân tích thị trường
2.2.4. Phân tích cạnh tranh
2.3. CÔNG CỤ SWOT
2.4. DỰ BÁO
2.4.1. Khái niệm dự báo
2.4.2. Phương pháp dự báo
2.5. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT
2.6. KẾ HOẠCH NHÂN SỰ
2.7. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
2.7.1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh dự kiến
2.7.2. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến
2.7.3. Bảng cân đối kế toán dự kiến
2.8. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.8.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.8.2. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH XÍ NGHIỆP 3
3.1. MÔ TẢ XÍ NGHIỆP
3.1.1. Lịch sử hình thành
3.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động
3.1.3. Phương hướng hoạt động
3.3. SẢN PHẨM KINH DOANH
3.4. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA XÍ NGHIỆP
3.4.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp
3.4.2. Tình hình cung ứng gạo thành phẩm
3.4.3. Tình hình thu mua gạo nguyên liệu
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH
4.1. THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ GẠO XÍ NGHIỆP
4.1.1. Thị trường xuất khẩu
4.1.2. Thị trường nội địa
4.2. CHÍNH SÁCH HẠN NGẠCH XUẤT KHẨU GẠO
4.3. DÂN SỐ, ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN
GIỐNG LÚA, CÔNG NGHỆ XAY XÁT ĐẾN CHẤT LƯỢNG GẠO
4.5. KHÁCH HÀNG
4.6. ĐỐI THỦ CẠNH TRANH
4.7. NHÀ CUNG ỨNG GẠO NGUYÊN LIỆU
4.8. CÔNG CỤ SWOT
4.8.1. Điểm mạnh
4.8.2. Điểm yếu
4.8.3. Cơ hội
4.8.4. Thách thức
CHƯƠNG 5: LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH
5.1. DỰ BÁO BÁN HÀNG NĂM 2009
5.2. DOANH THU DỰ KIẾN
5.3. KẾ HOẠCH TIẾP THỊ
5.4. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT
5.4.1. Kế hoạch sản xuất sản phẩm
5.4.2. Kế hoạch chi phí gạo nguyên liệu
5.4.3. Kế hoạch chi phí nhân công trực tiếp
5.4.4. Kế hoạch chi phí sản xuất chung
5.4.5. Kế hoạch chi phí bán hàng
5.4.6. Kế hoạch chi phí quản lý doanh nghiệp
5.4.7. Kế hoạch giá vốn hàng bán
5.5. KẾ HOẠCH NHÂN SỰ
5.5.1. Các bộ phận chức năng trong xí nghiệp
5.5.2. Xây dựng và phát triển nguồn lực
5.6. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
5.6.1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh dự kiến
5.6.2. Bảng thu chi tiền mặt dự kiến
5.6.3. Bảng cân đối kế toán dự kiến năm 2009
5.6.4. Đánh giá kết quả lập kế hoạch so với năm 2008
5.6.5. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009
5.7. ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP
5.4.1. Biện pháp thu mua
5.4.2. Biện pháp tăng lượng tiêu thụ sản phẩm
5.4.3. Biện pháp quản lý sản xuất
5.4.4. Biện pháp tài chính
5.4.5. Biện pháp đầu tư
5.4.6. Biện pháp nguồn nhân lực
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris