Luận văn Lập kế hoạch kinh doanh năm 2009 tại Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Lập kế hoạch kinh doanh năm 2009 tại Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Phạm vi nghiên cứu
1.3.1. Không gian
1.3.2. Thời gian
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
1.4. Lược khảo tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Khái niệm kế hoạch kinh doanh
2.1.2. Ý nghĩa tác dụng của lập kế hoạch kinh doanh
2.1.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến việc lập kế hoạch kinh doanh
2.1.4. Nội dung lập kế hoạch kinh doanh
2.1.5. Phân loại và tiến trình lập kế hoạch kinh doanh
2.1.6. Hệ thống kế hoạch kinh doanh
2.1.7. Phân tích, dự báo môi trường và các phương pháp dự báo sản lượng
2.1.7.1. Phân tích, dự báo môi trường
2.1.7.2. Các phương pháp dự báo sản lượng
2.1.8. Một số tỷ số dùng để đánh giá tình hình tài chính
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp xử lý số liệu
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂY ĐÔ
3.1. Lịch sử hình thành và chức năng, nhiệm vụ và nguyên tắc hoạt động của công ty
3.1.1. Lịch sử hình thành
3.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và nguyên tắc hoạt động của công ty
3.2. Sơ lược tình hình sản xuất kinh doanh năm 2008 của công ty
3.2.1. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2008
3.2.2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008
3.3. Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh năm 2008
3.3.1. Tình hình nguồn nhân lực
3.3.2. Hoạt động tiếp thị và bán hàng
3.3.3. Tình hình cơ sở vật chất kỹ thuật
3.3.4. Tình hình tài chính
3.4. Mục tiêu của công ty
CHƯƠNG 4: MÔ TẢ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY
4.1. Đặc điểm của sản phẩm
4.2. Công dụng của sản phẩm
4.3. Chiến lược phát triển sản phẩm của công ty
CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG
5.1. Môi trường vĩ mô
5.1.1. Các yếu tố kinh tế
5.1.2. Vai trò của Chính phủ
5.1.3. Các yếu tố xã hội
5.1.4. Yếu tố tự nhiên
5.1.5. Yếu tố kỹ thuật - công nghệ
5.2. Môi trường vi mô
5.2.1. Yếu tố khách hàng
5.2.2. Đối thủ cạnh tranh
5.2.3. Nhà cung ứng các yếu tố đầu vào
5.2.4. Sản phẩm thay thế
5.3. Lập ma trận SWOT
CHƯƠNG 6: DỰ BÁO SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ NĂM 2009
6.1. Mô hình dự báo
6.2. Dự báo sản lượng tiêu thụ năm 2009
6.2.1. Theo phương pháp hồi quy tuyến tính và dự báo theo mùa vụ
6.2.2. Theo thực tế của công ty
CHƯƠNG 7: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG CHI PHÍ
7.1. Quy trình sản xuất xi măng
7.2. Nguyên vật liệu cần thiết
7.3. Lập kế hoạch sản xuất
7.4. Xác định định mức chi phí
7.4.1. Định mức chi phí sản xuất
7.4.2. Định mức chi phí quản lý và bán hàng
7.5. Lập kế hoạch sử dụng chi phí
7.5.1. Kế hoạch chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
7.5.2. Kế hoạch chi phí nhân công trực tiếp
7.5.3. Kế hoạch chi phí sản xuất chung
7.5.4. Kế hoạch chi phí quản lý
7.5.5. Kế hoạch chi phí bán hàng và tiếp thị
7.6.Kế hoạch marketing và bán hàng
7.6.1. Kế hoạch giá cả
7.6.2. Kế hoạch bán hàng
7.6.3. Kế hoạch marketing
CHƯƠNG 8: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA KẾ HOẠCH KINH DOA NH
8.1. Kế hoạch tài chính
8.1.1. Kế hoạch tiền mặt
8.1.2. Kế hoạch lợi nhuận
8.1.3. Kế hoạch tài sản
8.2. Đánh giá hiệu quả của kế hoạch kinh doanh năm 2009
8.3. Các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
CHƯƠNG 9: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
9.1. Kết luận
9.2. Kiến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHẦN PHỤ LỤC
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
712
Bài viết
1,430
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris