Luận văn Lập kế hoạch marketing cho Công ty Cổ phần Du Lịch Cần Thơ

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Lập kế hoạch marketing cho Công ty Cổ phần Du Lịch Cần Thơ
MỤC LỤC
Chương 1 PHẦN GIỚI THIỆU
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu
1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1 Không gian
1.4.2 Thời gian
1.4.3 Đối tượng nghiên cứu
1.5 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
Chương 2
PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1 Khái niệm Marketing, Marketing du lịch
2.1.2 Định nghĩa về dịch vụ
2.1.3 Đặc tính của dịch vụ du lịch ảnh hưởng đến chiến lược Marketing
2.1.4 Vai trò và chức năng của Marketing
2.1.4.1 Sự cần thiết của hoạt động Marketing
2.1.4.2 Vai trò của Marketing
2.1.4.3 Chức năng của Marketing
2.1.5 Tầm quan trọng của Marketing trong kinh doanh dịch vụ du lịch
2.1.6 Nội dung của phương pháp lập kế hoạch marketing
2.1.7 Chiến lược marketing hỗn hợp cho sản phẩm dịch vụ du lịch
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin
2.2.2 Phương pháp phân tích thông tin (đối với từng mục tiêu)
Chương 3
MỘT SỐ TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CẦN THƠ
3.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CẦN THƠ (CANTHOTOURIST)
3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
3.1.2 Giới thiệu về Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ
3.1.3 Các lĩnh vực kinh doanh
3.1.4 Các đơn vị trực thuộc và liên doanh
3.1.5 Thành tựu và chứng nhận đạt được
3.1.6 Nguồn nhân lực
3.1.7 Cơ cấu tổ chức của công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ
3.1.7.1 Bộ máy quản lý cấp công ty
3.1.7.2 Bộ máy quản lý cấp cơ sở
3.1.7.3 Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban
3.1.8 Khái quát về Trung tâm điều hành của Công ty Cổ phần du lịch Cần Thơ
3.1.8.1 Chức năng hoạt động của trung tâm điều hành
3.1.8.2 Những điểm mạnh và điểm yếu của trung tâm
Chương 4
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG, ĐÁNH GIÁ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH
#VALUE!
#VALUE!
4.1 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ ĐÁNH GIÁ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CẦN THƠ NĂM 2006
4.1.1 Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2006
4.1.2 Đánh giá chung năm 2006
4.2 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ ĐÁNH GIÁ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CẦN THƠ NĂM 2007
4.2.1 Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2007
4.2.2 Đánh giá chung năm 2007
4.3 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ ĐÁNH GIÁ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CẦN THƠ NĂM 2008
4.3.1 Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2008
4.3.2 Đánh giá chung năm 2008
Chương 5
LẬP KẾ HOẠCH MARKETING CHO CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CẦN THƠ
5.1 XÂY DỰNG MA TRẬN SWOT
5.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÁC ĐỐI THỦ CẠNH TRANH
5.3 KẾ HOẠCH NĂM 2009
5.3.1 Xác định nhiệm vụ- mục tiêu chung của năm 2009
5.3.2 Mục tiêu chính trong xây dựng kế hoạch năm 2009
5.3.3 Các chỉ tiêu công ty phấn đấu xây dựng kế hoạch phát triển kinh doanh
5.3.4 Các lĩnh vực phát triển trong tương lai
5.3.5 Các dự án đầu tư dự kiến thực hiện trong năm 2009
5.5.6 Nguồn vốn đầu tư
5.4 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH
5.5 KẾ HOẠCH MARKETING
5.5.1 Chiến lược sản phẩm
5.5.2 Chiến lược giá
5.5.3 Kế hoạch phân phối sản phẩm du lịch
5.5.4 Chiến lược chiêu thị
5.5.5 Chiến lược về nhân sự
5.5.6 Các chiến lược về khách hàng
5.5.6.1 Các biện pháp tăng sự thu hút của khách hàng
5.5.6.2 Các biện pháp giữ chân khách hàng
Chương 6
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 KẾT LUẬN
6.2 KIẾN NGHỊ
6.2.1. Đối với Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ
6.2.2 Đối với chính quyền địa phương
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
684
Bài viết
1,400
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris