Luận văn Lập kế hoạch Marketing cho công ty TNHH Tân Tiến

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Lập kế hoạch Marketing cho công ty TNHH Tân Tiến
MỤC LỤC
DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ, BẢNG, PHỤ LỤC
Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Câu hỏi nghiên cứu
1.4. Phạm vi nghiên cứu
1.4.1. Không gian
1.4.2. Thời gian nghiên cứu
1.5. Lược khảo tài liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Định nghĩa
2.1.2. Các phương pháp và công cụ lập kế hoạch chủ yếu
2.1.3. Nội dung của kế hoạch marketing
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY TÂN TIẾN VÀ TÌNH HÌNH KINH DOANH
3.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty
3.1.1. Giới thiệu sơ lược về công ty Tân Tiến và nguồn gốc hình thành
3.1.2. Quá trình phát triển của công ty
3.2. Vị trí kinh doanh
3.3. Cơ cấu nhân sự và bộ máy quản lý
3.3.1. Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty
3.3.2. Nhiệm vụ và chức năng của các phòng ban
3.3.3 Tình hình nhân sự
3.4. Ngành nghề kinh doanh
3.5 Những thuận lợi và khó khăn
3.5.1. Thuận lợi
3.5.2. Khó khăn
3.6. Tình hình kinh doanh trong 3 năm 2006, 2007, 2008 và phương hướng phát triển của công ty
3.6.1. Tình hình kinh doanh trong 3 năm 2006, 2007, 2008
3.6.2 Phương hướng phát triển
Chương 4: LẬP KẾ HOẠCH MARKETING CHO CÔNG TY TÂN TIẾN20
4.1. Tổng quan về kế hoạch
4.2. Hiện trạng của hoạt động marketing
4.2.1. Phân tích tình hình bên ngoài công ty
4.2.2. Phân tích tình hình bên trong công ty
4.3. Phân tích SWOT
4.3.1. Phân tích các chiến lược
4.3.2. Kiểm tra, thẩm định tính khả thi và lựa chọn chiến lược
4.4. Các mục tiêu cần đạt được
4.5. Chiến lược Marketing
4.5.1. Định vị
4.5.2. Chiến lược sản phẩm
4.5.3. Chiến lược giá
4.5.4. Chiến lược phân phối
4.5.5. Chiến lược chiêu thị
4.6 Tổ chức thực hiện
4.6.1. Kế hoạch hoạt động
4.6.2. Ngân sách marketing
4.6.3. Giải pháp thực hiện
4.7. Đánh giá kết quả của kế hoạch marketing
Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
5.1. Kết luận
5.2. Kiến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO
DANH MỤC BIỂU BẢNG
Bảng 2.1: Chu kỳ đời sống của hàng hóa và đặc trưng chủ yếu trong chu kỳ sống của nó
Bảng 3.1: Cơ cấu lao động theo trình độ và kinh nghiệm làm việc của CBNV công ty Tân Tiến
Bảng 3.2: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Tân Tiến
Bảng 4.1: Điểm mạnh - yếu của đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực thiết bị xây dựng
Bảng 4.2: Điểm mạnh - yếu của đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực hóa chất xây dựng
Bảng 4.3: Điểm mạnh - yếu của đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực máy công cụ 26
Bảng 4.4: Một vài tỉ số tài chính của công ty Tân Tiến
Bảng 4.5: Phân tích ma trận SWOT cho công ty Tân Tiến
Bảng 4.6: Kiểm tra, thẩm định tính khả thi của chiến lược
Bảng 4.7: Mục tiêu của kế hoạch marketing
Bảng 4.8: Lợi nhuận mục tiêu cho từng nhóm hàng hóa
Bảng 4.9: Kế hoạch hoạt động marketing của công ty Tân Tiến 2009 - 2010
Bảng 4.10: Ngân sách marketing
Bảng 4.11: Cơ sở đánh giá hiệu quả kế hoạch marketing
DANH MỤC HÌNH, BIỂU ĐỒ
HÌNH Hình 2.1: Bốn P của marketing - mix
Hình 3.1: Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty
Hình 4.1: Sơ đồ kênh phân phối của công ty Tân Tiến
Hình 4.2: Mối quan hệ giữa công ty Tân Tiến với các tổ chức bên ngoài
Hình 4.3: Sơ đồ kênh phân phối của công ty Tân Tiến
BIỂU ĐỒ Biểu đồ 4.1: Thị trường hiện tại của công ty Tân Tiến
Biểu đồ 4.2: Thị phần nhóm thiết bị xây dựng
Biểu đồ 4.3: Thị phần nhóm hóa chất xây dựng
Biểu đồ 4.4: Thị phần nhóm máy công cụ
Biểu đồ 4.5: Phần trăm tiêu thụ nhóm thiết bị xây dựng của các khách hàng
Biểu đồ 4.6: Phần trăm tiêu thụ nhóm hóa chất xây dựng của các khách hàng
Biểu đồ 4.7: Phần trăm tiêu thụ nhóm máy công cụ của các khách hàng công ty Tân Tiến
Biểu đồ 4.8: Doanh số tiêu thụ của các từng nhóm hàng qua các năm
Biểu đồ 4.9: Lợi nhuận nhóm hàng thiết bị xây dựng so với lợi nhuận chung của công ty Tân Tiến qua các năm
Biểu đồ 4.10: Lợi nhuận nhóm hàng hóa chất xây dựng so với lợi nhuận chung của công ty Tân Tiến qua các năm
Biểu đồ 4.11: Lợi nhuận nhóm hàng máy công cụ so với lợi nhuận chung của công ty Tân Tiến qua các năm
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
679
Bài viết
1,394
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris