Luận văn Lập kế hoạch marketing cho Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Cần Thơ

#1
MỤC LỤC
Chương 1: Giới thiệu
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu
1.3.1. Phương pháp luận
1.3.2. Phương pháp nghiên cứu
1.4. Phạm vi nghiên cứu
1.5. Lược khảo tài liệu
Chương 2: Giới thiệu khái quát về Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Cần Thơ
2.1. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.1. Năng lực của ngân hàng
2.1.2. Sản phẩm của ngân hàng
2.2. Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban
2.2.1. Ban Giám đốc
2.2.2. Nhiệm vụ của các phòng
2.2.3. Sơ đồ tổ chức
2.3. Đánh giá kết quả hoạt dộng kinh doanh
2.3.1. Phân tích thu nhập của ngân hàng từ năm 2006 - 2008
2.3.2. Phân tích chi phí của ngân hàng từ năm 2006 - 2008
2.3.3. Phân tích lợi nhuận của ngân hàng từ năm 2006 - 2008
2.4. Thuận lợi, khó khăn, phương hướng
2.4.1. Thuận lợi
2.4.2. Khó khăn
2..4.3. Phương hướng
Chương 3: Phân tích môi trường kinh doanh
3.1. Phân tích môi trường bên trong ngân hàng
3.1.1. Yếu tố nguồn nhân lực
3.1.2. Uy tín, ấn tượng đối với khách hàng
3.1.3. Yếu tố nghiên cứu phát triển
3.1.4. Yếu tố cơ sở vật chất
3.1.5. Yếu tố tài chính kế toán
3.1.6. Tổ chức quản lý
3.2. Phân tích tình hình bên ngoài ngân hàng
3.2.1. Tình hình thị trường và vị thế của ngân hàng trên thị trường
3.2.2. Tác động của môi trường vĩ mô
3.2.3. Môi trường vi mô
Chương 4: Lập kế hoạch marketing cho Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Cần Thơ
4.1. Cơ sở xây dựng kế hoạch
4.2. Phân tích SWOT
4.3. Xây dựng kế hoạch
4.3.1. Kế hoạch sản phẩm
4.3.2. Kế hoạch về giá
4.3.3. Kế hoạch phân phối
4.3.4. Kế hoạch chiêu thị
4.3.5. Kế hoạch về phương tiện hữu hình
4.3.6. Kế hoạch về quy trình dịch vụ
4.3.7. Kế hoạch về con người
4.4. Tổ chức thực hiện và đánh giá hiệu quả hoạt động marketing
Chương 5: Kết luận và kiến nghị
5.1. Kết luận
5.2. Kiến nghị
Tài liệu tham khảo
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
---------Share---------
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
429
Bài viết
432
Thành viên
12
Thành viên mới
phibonaxi

Thành viên trực tuyến