Luận văn Lập kế hoạch Marketing tại HTX Mỹ Hoà

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Lập kế hoạch Marketing tại HTX Mỹ Hoà
CHƯƠNG 1: PHẦN MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Sự cần thiết của đề tài
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.3. Phạm vi nghiên cứu
1.3.1. Thời gian
1.3.2. Không gian
1.3.3 Đối tượng
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở ly luận
2.1.1. Khái niệm và tầm quan trọng của kế hoạch
2.1.1.1. Khái niệm
2.1.1.2. Tầm quan trọng của kế hoạch
2.1.2. Phân loại kế hoạch
2.1.3. Kế hoạch Marketing
2.1.4. Nội dung kế hoạch Marketing
2.2. Phương pháp phân tích và xữ ly số liệu
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HTX SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ BƯỞI NĂM ROI MỸ HÒA
CHƯƠNG 4: HIỆN TÌNH MARKETNG
4.1 Thị trường
4.1.1. Thị trường trong nước
4.1.2. Thị trường ngoài nước
4.2 TÌNH HÌNH SẢN PHẨM
4.3 TÌNH HÌNH PHÂN PHỐI
4.4 TÌNH HÌNH CẠNH TRANH
CHƯƠNG 5: MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI
5.1. MÔI TRƯỜNG KNIH TẾ
5.2. MÔI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ PHÁP LUẬT
5.3. MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN
5.4 MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ
5.5 DÂN SỐ
5.6 MÔI TRƯỜNG VẰN HÓA XÃ HỘI
CHƯƠNG 6: PHÂN TÍCH CƠ HỘI VÀ VẤN ĐỀ
6.1 Phân tích SWOT
6.2 Lựa chọn chiến lược Marketing
6.3 Mục tiêu tài chính và mục tiêu Marketing
CHƯƠNG 7: XÂY DỰNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH MARKETING
7.1 Quản ly chủng loại sản phẩm, nhãn hiệu và bao gói.
7.2 Thiết kế chiến lược và chương trình định giá
7.3 Chiến lược kênh phân phôi
7.4 Thiết kế chiến lược truyền thong và khuyến mãi
CHƯƠNG 8: ĐÁNH GIÁ VÀ KIỄM TRA THÀNH TÍCH MARKETING
8.1 Đánh giá lời lổ dự kiến chương trình Marketing trong nước
8.2 Các phương pháp kiễm tra
TÀI LIỆU THAM KHẢO/PHỤ LỤC
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris