Luận văn Lập kế hoạch tài chính cho Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ năm 2009

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Lập kế hoạch tài chính cho Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ năm 2009
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 Câu hỏi nghiên cứu
1.4 Phạm vi nghiên cứu
1.5 Lược khảo tài liệu
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Phương pháp luận
2.1.1 Tổng quan về các vấn đề tài chính
2.1.2 Tiến hành phân tích tài chính
2.1.3 Tổng quan về hoạt động tài chính
2.2 Phương pháp nghiên cứu
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ_CASEAMEX
3.1 Tổng quan về công ty Caseamex
3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
3.1.2 Chức năng và nhiệm vụ
3.1.3 Cơ cấu tổ chức và quản lý của công ty
3.1.4 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty
3.1.5 Tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại công ty
3.2 Khái quát kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2008
3.3 Thuận lợi và khó khăn của công ty trong thời gian qua
3.3.1 Thuận lợi
3.3.2 Khó khăn
3.4. Mục tiêu và phương hướng phát triển công ty trong thời gian tới
3.4.1 Mục tiêu và phương hướng hoạt động chung của công ty
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY
4.1Phân tích, đánh giá khái quát tình hình tài chính
4.1.1Đánh giá khái quát sự biến động tài sản và nguồn vốn
4.1.2 Phân tích mối quan hệ cân đối giữa tài sản và nguồn vốn
4.2 Phân tích mối quan hệ và tình hình biến động của các khoản mục
trong bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
4.3 Phân tích sự cân bằng về tài chính
4.4.1Vốn lưu động
4.4.2Vốn bằng tiền
4.4.3Nhu cầu vốn lưu động
4.5Thực trạng tài chính của công ty
5.1 DỰ BÁO DOANH THU
5.1.1 Kế hoạch tiêu thụ
5.1.2 Dự báo doanh thu
5.2 DỰ BÁO BÁO CÁO TÀI CHÍNH THEO PHƯƠNG PHÁP TỶ LỆ DOANH THU
5.2.1Phân tích tỷ trọng từng khoản mục so với doanh thu
5.2.2 Dự báo báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009
5.2.3 Dự báo bảng báo cáo cân đối kế toán
5.2.4 Xác định nhu cầu vốn cần thêm (AFN)
5.2.6 Điều chỉnh ảnh hưởng của tài trợ
5.3 KẾ HOẠCH TIỀN MẶT
5.3.1Kế hoạch thu tiền bán hàng
5.3.2 Kế hoạch sản xuất
5.3.3 Kế hoạch chi phí mặt
5.4 Tổng hợp kế hoạch tài chính năm 2009
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
684
Bài viết
1,400
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris