Luận văn Lập kế hoạch xuất khẩu tôm vào thị trường Nhật Bản của Công ty TNHH kinh doanh chế biến thủy sản và XNK Quốc Việt

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Lập kế hoạch xuất khẩu tôm vào thị trường Nhật Bản của Công ty TNHH kinh doanh chế biến thủy sản và XNK Quốc Việt
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1:GIỚI THIỆU
1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU LIÊN QUAN
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Khái niệm kế hoạch kinh doanh
2.1.2. Tầm quan trọng của kế hoạch kinh doanh
2.1.3. Tiến trình lập kế hoạch kinh doanh
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu:
2.2.2. Các phương pháp phân tích
2.2.3. Phương pháp lập kế hoạch kinh doanh
CHƯƠNG 3:KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY
3.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
3.1.2. Định hướng phát triển trong những năm tới
3.2. GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
3.2.1. Mô tả sản phẩm của công ty
3.2.2. Các tiêu chuẩn về chất lượng
3.2.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật
3.3. NGUỒN NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY
3.3.1.Cơ cấu tổ chức
3.3.2. Chính sách đối với người lao động
3.4. CÁC YẾU TỐ VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT
3.4.1. Nguyên liệu đầu vào
3.4.2. Qui trình sản xuất
3.5. HOẠT ĐỘNG MARKETING
3.6. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CỦA CÔNG TY
3.6.1. Đánh giá tổng quát kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong 3 năm (2006-2008)
3.6.2. Phân tích doanh thu theo thị trường
3.6.3. Phân tích doanh thu theo mặt hàng.
3.6.4. Phân tích tình hình chi phí
3.6.5. Phân tích tình hình xuất khẩu tôm sang thị trường Nhật của công ty qua 3 năm 2006 - 2008
3.7. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2008
3.7.1. Tình hình thực hiện kế hoạch chung
3.7.2. Tình hình thực hiện kế hoạch xuất khẩu sang thị trường Nhật
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH KINH DOANH CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XNK QUỐC VIỆT
4.1. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG TÁC NGHIỆP
4.1.1. Phân tích thị trường đầu vào
4.1.2. Phân tích thị trường đầu ra - Thị trường Nhật Bản
4.1.3. Phân tích cạnh tranh
4.1.4. Đối thủ cạnh tranh tiềm năng
4.1.5. Sản phẩm thay thế
4.2. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ
4.2.1. Yếu tố kinh tế
4.2.2. Yếu tố chính trị- pháp luật
4.2.3. Yếu tố dân số lao động
4.2.4. Yếu tố tự nhiên
4.2.5. Yếu tố công nghệ
4.2.6. Yếu tố quốc tế
4.3. PHÂN TÍCH MA TRẬN SWOT
4.3.1. Các điểm mạnh của công ty
4.3.2. Các điểm yếu của công ty
4.3.3. Các cơ hội của thị trường
4.3.4. Các đe dọa của thị trường
4.3.5. Ma trận SWOT
CHƯƠNG 5:LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2009
5.1. DỰ BÁO VÀ MỤC TIÊU TRONG NĂM KỀ HOẠCH
5.2. DỰ BÁO BÁN HÀNG
5.2.1. Dự báo sản lượng tiêu thụ tại thị trường Nhật năm kế hoạch
5.2.2. Dự báo giá bán năm kế hoạch
5.3. KẾ HOẠCH BÁN HÀNG
5.4. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT
5.5. KẾ HOẠCH NHÂN SỰ
5.5.1. Xác định số lượng công nhân sản xuất
5.5.2. Xác định nhân viên quản lý
5.6. KẾ HOẠCH CHI PHÍ
5.7. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
5.7.1. Kế hoạch tiền mặt
5.7.2. Kế hoạch lợi nhuận
5.8. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG NĂM KẾ HOẠCH
5.9. ĐÁNH GIÁ RỦI RO CỦA KẾ HOẠCH
5.9.1. Giá giảm 10% các yếu tố khác không đổi
5.9.2. Giá tăng 15%, sản lượng giảm 10%
5.10. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
5.10.1. Giải pháp về thu mua nguyên liệu
5.10.2. Giải pháp về phân phối
5.10.3. Giải pháp về chiêu thị
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
6.2.1. Đối với Công ty
6.2.2. Đối với chính quyền địa phương
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
712
Bài viết
1,430
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris