Lập trình C# trong 5 tuần - Nâng cao

#1
Phần 1: Lập trình Windows Form nâng cao trong C#
─ MDI (Multiple-Document Interface) Form
─ Các component thường dùng trong C# (P.1)
─ Các component thường dùng trong C# (P.2)
─ Các component thường dùng trong C# (P.3)
─ Menu & ContextMenu (P.1)
─ Menu & ContextMenu (P.2)
─ Toolbar & Statusbar
─ ListView (P.1)
─ ListView (P.2)
─ DataGridView
─ TreeView (P.1)
─ TreeView (P.2)
─ Tabcontrol
─ Các Dialog thường dùng
─ Project tổng hợp ─ Quản lý sinh viên (P.1)
─ Project tổng hợp ─ Quản lý sinh viên (P.2)
─ Project tổng hợp ─ Quản lý sinh viên (P.3)
Phần 2: Xử lý tập tin trong C#
─ Xử lý TextFile trong C# (P.1)
─ Xử lý TextFile trong C# (P.2)
─ Xử lý Serialize File trong C#
─ RichTextBox & StreamFile
─ Project tổng hợp ─ Quản lý sinh viên (bổ sung chức năng)
Phần 3: Lập trình cơ sở dữ liệu trong C#
─ Cài đặt và sử dụng Microsoft SQL Server (P.1)
─ Cài đặt và sử dụng Microsoft SQL Server (P.2)
─ Giới thiệu về ADO.NET
─ Cách kết nối C# tới SQL Server
─ Cách truy vấn dữ liệu (P.1)
─ Cách truy vấn dữ liệu (P.2)
─ Cách thêm dữ liệu (P.1)
─ Cách thêm dữ liệu (P.2)
─ Cách sửa dữ liệu (P.1)
─ Cách sửa dữ liệu (P.2)
─ Cách xóa dữ liệu
─ Cách triệu gọi Store Procedures (P.1)
─ Cách triệu gọi Store Procedures (P.2)
─ Tương tác dữ liệu với SqlDataAdapter (P.1)
─ Tương tác dữ liệu với SqlDataAdapter (P.2)
─ Databinding (P.1)
─ Databinding (P.2)
─ In ấn dữ liệu trong C# (P.1)
─ In ấn dữ liệu trong C# (P.2)
─ Project tổng hợp ─ Quản lý khách hàng (P.1)
─ Project tổng hợp ─ Quản lý khách hàng (P.2)
─ Project tổng hợp ─ Quản lý khách hàng (P.3)
Phần 4: Kiến trúc đa tầng trong C#
─ Giới thiệu về kiến trúc đa tầng
─ Triển khai kiến trúc đa tầng ─ Quản lý sản phẩm (P.1)
─ Triển khai kiến trúc đa tầng ─ Quản lý sản phẩm (P.2)
Phần 5: Giới thiệu một số Third party Component
─ Giới thiệu một số Third Party Component nổi tiếng
─ Hướng dẫn sử dụng Third Party Dotnet Bar
Phần 6: Đóng gói ứng dụng
─ Tải thư viện đóng gói cho Visual Studio
─ Cách thức đóng gói ứng dụng C#
Phần 7: Bài tập rèn luyện tổng hợp ─ có đáp án
─ Bài tập rèn luyện 11 ─ Kết nối và tương tác dữ liệu với Microsoft Access (P.1)
─ Bài tập rèn luyện 11 ─ Kết nối và tương tác dữ liệu với Microsoft Access (P.2)
─ Bài tập rèn luyện 12 ─ Viết phần mềm quản lý hiệu sách
─ Bài tập rèn luyện 13 ─ Viết PM đồng bộ TreeView & ListView kết hợp CSDL (P.1)
─ Bài tập rèn luyện 13 ─ Viết PM đồng bộ TreeView & ListView kết hợp CSDL (P.2)
─ Bài tập rèn luyện 14 ─ Tạo Menu động kết hợp Cơ sở dữ liệu (P.1)
─ Bài tập rèn luyện 14 ─ Tạo Menu động kết hợp Cơ sở dữ liệu (P.2)
─ Bài tập rèn luyện 15 ─ Sử dụng dotnet bar và tương tác cơ sở dữ liệu (P.1)
─ Bài tập rèn luyện 15 ─ Sử dụng dotnet bar và tương tác cơ sở dữ liệu (P.2)
Phần 8: Bài tập rèn luyện tổng hợp ─ tự giải
─ Bài tập rèn luyện 16 ─ Viết phần mềm quản lý bài hát
─ Bài tập rèn luyện 17 ─ Viết phần mềm quản lý tài khoản đăng nhập
─ Bài tập rèn luyện 18─ Viết CT tính doanh thu đơn giản cho Cty vận tải biển
─ Bài tập rèn luyện 19 ─ Viết phần mềm quản lý đầu sách cho nhà sách Khai Trí
─ Bài tập rèn luyện 20 ─ Viết phần mềm quản lý điểm cho trung tâm tin học
Link download