Luận văn Một số biện pháp góp phần nâng cao lợi nhuận tại Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Một số biện pháp góp phần nâng cao lợi nhuận tại Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang

Một số biện pháp góp phần nâng cao lợi nhuận tại Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1. Không gian nghiên cứu
1.4.2. Thời gian nghiên cứu
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Khái niệm doanh thu
2.1.2. Khái niệm chi phí
2.1.3. Khái quát về lợi nhuận
2.1.4. Ý nghĩa, nhiệm vụ của phân tích lợi nhuận của doanh nghiệp
2.1.5. Các chỉ số tài chính đánh giá kết quả kinh doanh
2.1.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.3. Phương pháp phân tích s ố liệu
CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG
3.1. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
3.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY
3.2.1. Cơ cấu tổ chức
3.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
3.3. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
3.4. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2006 - 2008 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG
3.5. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN TRONG THỜI GIAN QUA V À ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG THỜI GIAN TỚI
3.5.1. Thuận lợi
3.5.2. Khó khăn
3.5.3. Định hướng phát triển trong thời gian tới
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG
4.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DOANH THU HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2006 - 2008
4.1.1. Phân tích chung về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
4.1.2. Phân tích doanh thu theo cơ cấu mặt hàng
4.1.3. Phân tích sự biến động doanh thu qua các năm
4.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHI PHÍ GIAI ĐOẠN 2006 -2007
4.2.1. Giá vốn hàng bán
4.2.2. Chi phí bán hàng
4.2.3. Chi phí quản lý doanh nghiệp
4.3.1. Phân tích chung về tình hình lợi nhuận
4.3.2. Phân tích lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
4.3.3. Phân tích lợi nhuận từ hoạt động tài chính
4.3.4. Phân tích lợi nhuận từ hoạt động khác
4.4. PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
4.4.1. Nhóm tỉ số về quản trị tài sản
4.4.2. Phân tích tỷ lệ lãi gộp
4.4.3. Phân tích các chỉ số về tỷ suất lợi nhuận
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG
5.1. TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN
5.2. MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO LỢI NHUẬN
5.2.1. Tăng khối lượng tiêu thụ
5.2.2. Điều chỉnh giá bán phù hợp
5.2.3. Giảm các khoản chi phí
5.2.4. Giảm các khoản nợ phải thu
5.2.5. Thay đổi kết cấu mặt hàng
5.2.6. Đảm bảo hàng tồn kho hợp lý
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
6.2.1. Đối với Ban lãnh đạo Công ty
6.2.2. Đối với Nhà nước
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
634
Bài viết
1,347
Thành viên
682
Thành viên mới
yen nhung29