Luận văn Mức độ hài lòng của du khách nội địa về chất lượng dịch vụ của khách sạn HOÀNG TUYÊN ở thị xã Châu Đốc- Tỉnh An Giang

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Mức độ hài lòng của du khách nội địa về chất lượng dịch vụ của khách sạn HOÀNG TUYÊN ở thị xã Châu Đốc- Tỉnh An Giang
MỤC LỤC
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu tổng quát
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1 Không gian
1.4.2 Thời gian
1.4.3 Đối tượng nghiên cứu
1.5 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1 Khách sạn
2.1.2 Chất lượng dịch vụ của khách sạn
2.1.3 Ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng dịch vụ ở khách sạn
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.3 Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG III: KHÁI QUÁT VỀ THỊ XÃ CHÂU ĐỐC VÀ KHÁCH SẠN HOÀNG TUYÊN
3.1 Sơ lược về khách sạn thị xã châu đốc
3.1.1 Giới thiệu tổng quan về thị xã Châu Đốc
3.1.2 Tình hình du lịch thị xã Châu Đốc
3.2 Sơ lược về khách sạn Hoàng Tuyên
3.2.1 Cơ sở vật chất
3.2.2 Cơ cấu tổ chức
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HIỆN TẠI CỦA KHÁCH SẠN
4.1 PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM KHÁCH HÀNG
4.1.1 Mục đích đến thị xã Châu Đốc và lưu trú
4.1.2 Số lần đến thị xã Châu Đốc
4.1.3 Đối tượng đi cùng
4.1.4 Độ tuổi
4.1.5 Trình độ học vấn
4.1.6 Nghề nghiệp
4.1.7 Mức thu nhập hàng tháng
4.1.8 Thời gian lưu trú lại của du khách
4.2 Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ của khách sạn
4.2.1 Mức độ hài lòng của khách hàng về các dịch vụ của khách sạn
4.2.2 Mức độ hài lòng của khách hàng về không gia kiến trúc
4.2.3 Mức độ hài lòng về trang thiết bị
4.2.4 Mức độ hài lòng của khách hàng về cách phục vụ của nhân viên
4.2.5 Mức độ hài lòng của khách hàng về điều kiện vệ sinh của khách sạn
4.2.6 Mức độ hài lòng của khách hàng về an toàn an ninh
4.2.7 Mức độ hài lòng của khách hàng về chi phí của khách sạn Hoàng tuyên
4.3 PHÂN TÍCH NHỮNG HẠN CHẾ VÀ NGUYÊNNHÂN
4.3.1 Những hạn chế
4.3.2 Nguyên nhân
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
5.1 Cơ sở đề ra giải pháp
5.2 Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ của khách sạn Hoàng Tuyên
5.2.1 Hoàn thiện và nâng cao yếu tố của chất lượng còn yếu kém trong
khách sạn
5.2 Đẩy mạnh công tác quảng bá khách sạn
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 KẾT LUẬN
6.2 KIẾN NGHỊ
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
692
Bài viết
1,402
Thành viên
609
Thành viên mới
Hin Hara