Luận văn nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ Phần Tư vấn Đầu và Xây dựng Kiên Giang

234
1
18

badboy

Member
Luận văn nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ Phần Tư vấn Đầu và Xây dựng Kiên Giang
Chương 1 GIỚI THIỆU
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu
1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1.Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.3.1 Phương pháp thu thập số liệu
1.3.2 Phương pháp phân tích số liệu
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1. Không gian
1.4.2. Thời gian
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
Chương 2 PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƢ
2.1.1 Khái niệm, nội dung và vai trò về doanh thu
2.1.2. Khái niệm và phân loại hoạt động đầu tư
2.1.3. Hiệu quả của hoạt động đầu tư
2.2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG KIÊN GIANG
3.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG KIÊN GIANG
3.2. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG KIÊN GIANG
3.2.1.Tên doanh nghiệp
3.2.2. Địa chỉ doanh nghiệp
3.2.3.Nghành hoạt động sản xuất kinh doanh
3.2.4.Loại hình doanh nghiệp
3.2.5.Hình thức hạch toán
3.2.6. Chức năng nhiệm vụ
3.2.7.Phạm vi hoạt động của Công ty Cổ Phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang
3.3.CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ
VÀ XÂY DỰNG KIÊN GIANG
3.4. ĐỊNH HƢỚNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2012
3.4.1. Định hướng của Công ty
3.4.2. Nhiệm vụ chủ yếu Chương 4 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƢ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG KIÊN GIANG
4.1. THỰC TRẠNG ĐẦU TƢ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG KIÊN GIANG
4.1.1. Vốn đầu tư tại Công ty Cổ Phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng
Kiên Giang
4.1.2. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư
4.2. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƢ VÀ PHƢƠNG HƢỚNG PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG KIÊN GIANG
4.2.1. Hiệu quả hoạt động tài chính
4.2.2. Hiệu quả kinh tế xã hội
Chương 5 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƢ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG KIÊN GIANG
5.1.ĐỊNH HƢỚNG MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2012
5.1.1. Thuận lợi
5.1.2.Khó khăn
5.1.3.Phân tích ma trận SWOT
5.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƢ
5.2.1. Giải pháp về vốn
5.2.2. Xác định các kế hoạch đầu tư thông qua chủ trương chiến lược để đạt hiệu quả cao trong hoạt động đầu tư
5.2.3. Đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực
5.2.4. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ các khâu của quá trình đầu tư
5.2.5. Tăng cường công tác bảo dưỡng, cải tiến, nâng cao chất lượng máy móc thiết bị, đổi mới công nghệ
5.2.6. Nghiêm chỉnh chấp hành và thực hiện đầy đủ quy chế đấu thầu
5.2.7. Các giải pháp thị trường
Chương 6 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 KẾT LUẬN
6.2 KIẾN NGHỊ
6.2.1 Đối với Công ty
6.2.2 Đối với nhà nước
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
712
Bài viết
1,430
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris