Luận văn Nghiên cứu ảnh hưởng của đô thị hóa đến giá đất tại tỉnh Bến Tre

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Nghiên cứu ảnh hưởng của đô thị hóa đến giá đất tại tỉnh Bến Tre
PHẦN MỞ ĐẦU
GIỚI THIỆU
1. Sự cần thiết nghiên cứu đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
2.1. Mục tiêu chung
2.2. Mục tiêu cụ thể
3. Các giả thuyết cần kiểm định và câu hỏi nghiên cứu 2
3.1. Các giả thuyết cần kiểm định
3.2. Câu hỏi nghiên cứu
4. Phạm vi nghiên cứu
4.1. Phạm vi về không gian
4.2. Phạm vi về thời gian
4.3. Đối tượng nghiên cứu
5. Lược khảo tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu
5.1. Lược khảo các tài liệu nghiên cứu trong nước
5.2. Lược khảo các nghiên cứu nước ngoài
PHẦN NỘI DUNG
Chương 1: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.1. Phương pháp luận
1.1.1. Khái niệm đô thị hóa
1.1.2. Đặc điểm của đô thị hóa
1.1.3. Khái niệm giá đất
1.1.4. Các yếu tố quyết định đến giá đất
1.2. Phương pháp nghiên cứu
1.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
1.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
Chương 2: TỔNG QUAN VỀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU
I. KHÁI QUÁT VỀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
II. GIỚI THIỆU TỈNH BẾN TRE
1. Điều kiện tự nhiên
1.1. Vị trí địa lý
1.2. Đặc điểm khí hậu
1.3. Địa hình
2. Đặc điểm kinh tế xã hội
2.1. Đặc điểm kinh tế
2.2. Đặc điểm,văn hóa, xã hội
Chương 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ĐÔ THỊ HÓA TẠI THỊ XÃ BẾN TRE, TỈNH BẾN TRE
3.1. Phân tích thực trạng đô thị hóa tại tỉnh Bến Tre
3.1.1. Những dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh:
3.1.2. Những mặt đạt được từ công cuộc đô thị hóa trong thời gian qua
3.1.3. Những vấn đề nảy sinh xung quanh việc đô thị hóa
3.2. Phân tích thực trạng giá đất tại tỉnh Bến Tre
Chương 4: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ ĐẤT ..
4.1. Tình hình chung về các mẫu điều tra
4.1.1. Mô tả đối tượng nghiên cứu
4.1.2. Thông tin về khía cạnh đất đai của các hộ dân cư
4.2. Phân tích hồi qui đa biến các yếu tố ảnh hưởng tới giá đất
4.2.1. Mục tiêu nghiên cứu
4.2.2. Diễn đạt mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và các biến giải thích
4.2.3. Các thông số thống kê mô tả
4.2.4. Phân tích kết quả kiểm định
Chương 5: GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT GIÁ ĐẤT HIỆU QUẢ
5.1. Ảnh hưởng của việc giá đất tăng cao đến sự phát triển kinh tế - xã hội
5.2. Nguyên nhân khiến giá đất biến động
5.3. Giải pháp kiểm soát giá đất
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
6.2.1. Đối với các hộ dân cư
6.2.2. Đối với Nhà nước
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
679
Bài viết
1,394
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris