Luận văn Nghiên cứu quy luật thay đổi giá trên Sở Giao Dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Nghiên cứu quy luật thay đổi giá trên Sở Giao Dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung.
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. CÁC GIẢ THUYẾT CẦN KIỂM ĐỊNH
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1. Không gian
1.4.2. Thời gian
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. GIỚI THIỆU
2.2. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.2.1. Những vấn đề cơ bản về chứng khoán
2.2.2. Tổng quát về thị trường chứng khoán
2.2.3. Các lý thuyết về quy luật thay đổi giá
2.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.4.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.4.2. Phương pháp xử lý số liệu
2.5. KẾT LUẬN
CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
3.1. GIỚI THIỆU
3.2. TỔNG QUÁT VỀ HOSE
3.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của HOSE
3.2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ của HOSE
3.3. THỰC TRẠNG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TẠI HOSE
3.3.1. Thực trạng phát triển của thị trường chứng khoán tại HOSE
3.3.2. Định hướng phát triển thị trường chứng khoán
3.4. KẾT LUẬN
CHƯƠNG 4: QUY LUẬT THAY ĐỔI GIÁ TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
4.1. GIỚI THIỆU
4.2. QUY LUẬT THAY ĐỔI GIÁ CHỨNG KHOÁN THEO THÁNG
4.2.1. Đặc điểm của mẫu nghiên cứu quy luật thay đổi giá theo tháng
4.2.2. Mô hình OLS
4.2.3. Mô hình GARCH
4.3. QUY LUẬT THAY ĐỔI GIÁ CHỨNG KHOÁN THEO ĐẦU THÁNG VÀ CUỐI THÁNG
4.3.1. Đặc điểm của mẫu nghiên cứu quy luật thay đổi giá theo đầu tháng và cuối tháng
4.3.2. Mô hình OLS
4.3.3. Mô hình GARCH
4.4. HIỆU ỨNG THÁNG GIÊNG
4.4.1. Mô hình OLS
4.4.2. Mô hình GARCH
4.5. KẾT LUẬN
CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
5.1. GIỚI THIỆU
5.2. TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN
5.2.1. Những vấn đề còn tồn tại
5.2.2. Nguyên nhân
5.3. GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ
5.3.1. Giải pháp về phía Nhà nước và Chính phủ
5.3.2. Giải pháp về phía nhà đầu tư
5.3.3. Giải pháp về phía các công ty chứng khoán, các nhà phát hành
5.4. KẾT LUẬN
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
6.2.1. Đối với Nhà nước và Chính phủ
6.2.2. Đối với nhà đầu tư
6.2.3. Đối với các công ty chứng khoán, các nhà phát hành
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris