Luận văn Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ thẻ ATM tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Sóc Trăng

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ thẻ ATM tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Sóc Trăng
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1 Sự cần thiết của đề tài
1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 CÁC GIẢ THUYẾT CẦN KIỂM ĐỊNH VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.3.1 Các giả thuyết cần kiểm định
1.3.2 Câu hỏi nghiên cứu
1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1 Phạm vi về không gian
1.4.2 Phạm vi về thời gian
1.4.3 Đối tượng nghiên cứu
1.5 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.5
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1 Tổng quan về thẻ thanh toán
2.1.2 Khái niệm về thẻ ATM và dịch vụ rút tiền tự động
2.1.3 Lợi ích của thẻ ATM
2.1.4 Chất lượng dịch vụ
2.1.5 Những tồn tại trong hệ thống thanh toán thẻ tại Việt Nam hiện nay
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1 Chọn vùng nghiên cứu
2.2.2 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.3 Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ THẺ ATM TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH SÓC TRĂNG
3.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NH ĐT&PT SÓC TRĂNG
3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
3.1.2 Chức năng và phạm vi hoạt động
3.1.3 Cơ cấu tổ chức
3.2 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NH ĐT&PT VIỆT NAM CHI NHÁNH SÓC TRĂNG
3.2.1 Về doanh thu
3.2.2 Về chí phí
3.2.3 Về lợi nhuận
3.3 THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA BIDV SÓC TRĂNG
3.3.1 Thuận lợi
3.3.2 Khó khăn và hạn chế
3.3.3 Định hướng phát triển của chi nhánh
3.4 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THẺ ATM TẠI NH ĐT&PT VIỆT NAM CHI NHÁNH SÓC TRĂNG
3.4.1 Giới thiệu về sản phẩm và dịch vụ thẻ của NH ĐT&PT Việt Nam
3.4.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ của ngân hàng
Chương 4: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ THẺ ATM CỦA BIDV CHI NHÁNH SÓC TRĂNG
4.1 ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG VỀ DỊCH VỤ THẺ ATM CỦA NH ĐT&PT VIỆT NAM CHI NHÁNH SÓC TRĂNG
4.1.1 Tổng quan về đặc điểm của khách hàng
4.1.2 Hành vi của khách hàng khi sử dụng dịch vụ thẻ ATM
4.1.3 Đánh giá về chất lượng dịch vụ thẻ ATM của NH ĐT&PT Sóc Trăng. 55 4.2 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THẺ ATM CỦA BIDV SÓC TRĂNG
Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THẺ ATM TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SÓC TRĂNG
5.1 TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN
5.2 PHÂN TÍCH MA TRẬN SWOT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ CỦA NH ĐT&PT SÓC TRĂNG
5.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ ATM TẠI NH ĐT&PT SÓC TRĂNG
5.3.1 Các biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ
5.3.2 Các biện pháp tăng cường công tác marketing, chiêu thị
5.3.3 Các biện pháp phát triển nguồn nhân lực
5.3.4 Các biện pháp hạn chế rủi ro trong thanh toán thẻ
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 KẾT LUẬN
6.2 KIẾN NGHỊ
6.2.1 Đối với Chính phủ, ngân hàng Nhà nước
6.2.2 Đối với Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam
6.2.3 Đối với Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Sóc Trăng
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
617
Bài viết
1,308
Thành viên
275
Thành viên mới
anthinh01