Luận văn Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của nông hộ huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của nông hộ huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU VÀ CÁC GIẢ THUYẾT CẦN KIỂM ĐỊNH
1.3.1. Các giả thuyết cần kiểm định
1.3.2. Câu hỏi nghiên cứu
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1. Không gian
1.4.2. Thời gian
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Khái niệm về nông hộ
2.1.2. Bản chất kinh tế nông hộ
2.1.3. Sự khác nhau giữa kinh tế nông hộ và các thành phần kinh tế khác
2.1.4. Tín dụng nông thôn: khái niệm, vai trò
2.1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động tín dụng nông thôn
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp chọn mẫu nghiên cứu
2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH VAY VÀ SỬ DỤNG VỐN VAY CỦA CÁC NÔNG HỘ Ở HUYỆN CHÂU THÀNH A
3.1. TỔNG QUAN VỀ CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG CHÍNH THỨC Ở VIỆT NAM15
3.2. GIỚI THIỆU ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU
3.2.1. Điều kiện tự nhiên và đặc điểm KT - XH của huyện Châu Thành A
3.2.2. Tình hình tín dụng chính thức của Huyện Châu Thành A
3.3. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH VAY VỐN VÀ VIỆC SỬ DỤNG VỐN VAY CỦA CÁC NÔNG HỘ HUYỆN CHÂU THÀNH A
3.3.1. Thông tin chung về các hộ được khảo sát
3.3.2. Thực trạng sử dụng vốn vay từ nguồn vốn chính thức của nông hộ tại huyện Châu Thành A
CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LƯỢNG VỐN VAY VÀ KHẢ NĂNG TIẾP CẬN NGUỒN TÍN DỤNG CHÍNH THỨC CỦA CÁC NÔNG HỘ HUYỆN CHÂU THÀNH A
4.1. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LƯỢNG VỐN VAY CỦA NÔNG HỘ TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH A
4.2. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TIẾP CẬN TÍN DỤNG CHÍNH THỨC CỦA CÁC NÔNG HỘ HUYỆN CHÂU THÀNH A
CHƯƠNG 5. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VAY VÀ TĂNG KHẢ NĂNG TIẾP CẬN NGUỒN TÍN DỤNG CHÍNH THỨC CỦA NÔNG HỘ
5.1. NHỮNG TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN TRONG VIỆC TIẾP CẬN NGUỒN TÍN DỤNG CHÍNH THỨC CỦA CÁC NÔNG HỘ HUYỆN CHÂU THÀNH A, TỈNH HẬU GIANG
5.1.1. Thuận lợi và khó khăn từ môi trường vĩ mô
5.1.2. Những tồn tại và nguyên nhân trong việc tiếp cận tín dụng chính thức của các nông hộ huyện Châu Thành A
5.2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VAY VÀ TĂNG KHẢ NĂNG TIẾP CẬN NGUỒN TÍN DỤNG CHÍNH THỨC CỦA CÁC NÔNG HỘ
5.3.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay cho nông hộ
5.3.2. Giải pháp nâng cao khả năng tiếp nguồn tín dụng chính thức cho nông hộ
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
6.2.1. Đối với nông hộ
6.2.2. Đối với tổ chức tín dụng
6.2.3. Đối với chính quyền các cấp
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
712
Bài viết
1,430
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris