Luận văn Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần Thuỷ sản Cửu Long - Trà Vinh

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần Thuỷ sản Cửu Long - Trà Vinh
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
1.3.1 Không gian nghiên cứu
1.3.2 Thời gian nghiên cứu
1.3.3 Đối tượng nghiên cứu
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1 Mô hình nghiên cứu
2.1.2 Khái niệm về lợi nhuận
2.1.3 Các bộ phận cấu thành lợi nhuận
2.1.4 Một số chỉ tiêu về lợi nhuận
2.1.4.1 Tổng mức lợi nhuận
2.1.4.2 Tỉ suất lợi nhuận
2.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đế lợi nhuận
2.1.5.1 Chỉ tiêu tuyệt đối
2.1.5.2 Chỉ tiêu tương đối
2.1.6 Ý nghĩa của việc phân tích lợi nhuận
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu
2.2.2.1 Phương pháp so sánh
2.2.2.2 Phương pháp thay thế liên hoàn
2.2.2.3 Phương pháp phân tính số chênh lệch
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN CỬU LONG - TRÀ VINH
3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY
3.1.1 Thông tin tổng quan về công ty
3.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
3.2 CƠ CẤU TỔ CHỨC TẠI CÔNG TY
3.2.1 Cơ cấu tổ chức
3.2.2 Chức năng của các phòng ban
3.2.2.1 Chức năng nhiệm vụ của Ban Giám Đốc và kế toán Trưởng
3.2.2.2 Chức năng nhiệm vụ của phòng hành chánh
3.2.2.3 Chức năng nhiệm vụ của phòng kinh doanh
3.2.2.4 Chức năng nhiệm vụ của phòngkỹ thuật và kiểm nghiệm
3.2.2.5 Chức năng nhiệm vụ của nhà máy Đông lạnh
3.3 TÌNH HÌNH NHÂN SỰ
3.4 LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG VÀ NĂNG LỰC SẢN XUẤT
3.5 CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG VÀ MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG
3.6 THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TY
3.6.1 Thuận lợi
3.6.2 khó khăn
3.7 PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN
4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DOANH THU, CHI PHÍ, LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY
4.1.1 Tình hình biến động doanh thu
4.1.2 Tình hình biến động chi phí
4.1.3 Tình hình biến động lợi nhuận
4.1.4 Phân tích doanh thu - chi phí - lợi nhuận
4.2 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN
4.2.1 Khối lượng hàng hoá tiêu thụ
4.2.1.1 Tình hình tiêu thụ theo các nhóm mặt hàng
4.2.1.2 Tình hình tiêu thụ theo phương thức bán nội địa
4.2.1.3 Tình hình tiêu thụ theo phương thức xuất khẩu
4.2.1.4 Tình hình doanh thu theo nhóm các mặt hàng
4.2.1.5 Tình hình doanh thu theo phương thức bán hàng nội địa
4.2.1.6 Tình hình doanh thu theo phương thức xuất khẩu
4.2.1.7 Phân tích doanh thu, số lượng và giá cả
4.2.2 Nhân tố giá vốn hàng bán
4.2.3 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
4.2.4 Nhân tố kết cấu hàng hoá tiêu thụ
4.3 MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ ĐẾN LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY
CHƯƠNG 5: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM LÀM GIẢM CHI PHÍ VÀ TĂNG LỢI NHUẬN CHO CÔNG TY
5.1 TĂNG DOANH SỐ BÁN
5.2 GIẢM CHI PHÍ
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 KẾT LUẬN
6.2 KIẾN NGHỊ
6.2.1 Đối với Nhà nước
6.2.2 Đối với công ty
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
692
Bài viết
1,408
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris