Luận văn Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thuỷ Sản Cần Thơ CASEAMEX

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thuỷ Sản Cần Thơ CASEAMEX
Chương 1. GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1. Sự cần thiết của nghiên cứu
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. CÁC GIẢ THUYẾT CẦN KIỂM ĐỊNH VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Các giả thuyết cần kiểm định
1.3.2. Câu hỏi nghiên cứu
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1. Không gian
1.4.2. Thời gian
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Khái niệm và vai trò của hoạt động xuất khẩu
2.1.2. Các hình thức xuất khẩu
2.1.3. Khái niệm về lợi nhuận
2.1.4. Vai trò và ý nghĩa của lợi nhuận trong doanh nghiệp
2.1.5. Phương pháp xác định lợi nhuận của doanh nghiệp
2.1.6. Các chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp
2.1.7. Các chỉ số tài chính
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp chọn vùng nghiên cứu
2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN CẦN THƠ CASEAMEX
3.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY
3.2. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY
3.2.1. Lĩnh vực hoạt động
3.2.2. Vị trí - Quy mô
3.2.3. Chức năng
3.2.4. Nhiệm vụ
3.3. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY
3.3.1. Chức năng của Ban giám đốc
3.3.2. Chức năng các Phòng ban
3.4. KHÁI QUÁT KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY
3.5. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TY
3.5.1. Thuận lợi
3.5.2. Khó khăn
3.6. ĐỊNH HƯỚNG VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
3.6.1. Quản lý tốt nguồn nhân lực và có chính sách đãi ngộ phù hợp
3.6.2. Chiến lược kinh doanh sản phẩm và phân phối phù hợp
3.6.3. Công tác thị trường và chăm sóc khách hàng
3.6.4. Công tác quản lý
3.6.5. Giải pháp cắt giảm chi phí
Chương 4. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY CASEAMEX
4.1. TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN CỦA CÔNG TY
4.2. TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY
4.2.1. Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh
4.2.2. Lợi nhuận từ hoạt động tài chính
4.3. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN
4.3.1. Các chỉ tiêu về tỷ suất lợi nhuận
4.3.2. Các chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng vốn
4.3.3. Các chỉ tiêu cơ bản khác
Chương 5. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
5.1. KHÁI QUÁT MÔ HÌNH
5.2. XỬ LÝ VÀ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU THỐNG KÊ
5.2.1. Phân tích mô hình chính
5.2.2. Phân tích mô hình phụ
5.3. MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ
5.3.1. Chi phí ngoài sản xuất trong kỳ
5.3.2. Doanh thu theo từng mặt hàng
5.3.3. Giá vốn hàng bán
5.3.4. Thu nhập từ hoạt động tài chính
Chương 6. CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO LỢI NHUẬN
6.1. LÝ LUẬN CHUNG
6.1.2. Phấn đấu giảm chi phí sản xuất kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm 63
6.1.2. Tăng thêm sản lượng và nâng cao chất lượng sản phẩm
6.1.3. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh
6.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC TIỄN
6.2.1. Giảm chi phí ngoài sản xuất
6.2.2. Tăng doanh thu
6.2.3. Giảm giá thành/ giá vốn hàng bán
6.2.4. Đối với tài sản
6.2.5. Đối với nguồn vốn
Chương 7. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
7.1. KẾT LUẬN
7.2. KIẾN NGHỊ
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris