Luận văn Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn ngành, trường đại học của học sinh PTTH vùng ĐBSCL

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn ngành, trường đại học của học sinh PTTH vùng ĐBSCL
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1 Không gian
1.4.2 Thời gian
1.4.3 Đối tượng nghiên cứu
1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Lý thuyết về hành vi
2.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi của người tiêu dùng
2.1.3 Quá trình ra quyết định mua hàng
2.1.4 Công tác hướng nghiệp ở trường THPT
2.1.5 Quá trình ra quyết định chọn ngành nghề của học sinh PTTH
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHỌN NGÀNH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA HỌC SINH PTTH VÙNG ĐBSCL
3.1. GIỚI THIỆU ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
3.1.1 Đặc điểm tự nhiên
3.1.2 Dân số
3.1.3 Tình hình kinh tế, xã hội, văn hóa
3.2. VÀI NÉT VỀ HỆ THỐNG GIÁO DỤC Ở ĐBSCL
3.2.1 Ở bậc THPT
3.2.2 Ở bậc Cao Đẳng, Đại học
3.3. NHU CẦU NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÁC TRƯỜNG THPT Ở ĐBSCL HIỆN NAY
3.4 CÔNG TÁC HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH THPT KHU VỰC ĐBSCL
3.5. THỰC TRẠNG CHỌN NGÀNH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA HỌC SINH THPT TRÊN PHẠM VI CẢ NƯỚC
3.5.1. Thực trạng chọn trường
3.5.2. Thực trạng chọn ngành
Chương 4: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHỌN NGÀNH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA HỌC SINH PTTH VÙNG ĐBSCL
4.1. NHẬN THỨC VỀ VIỆC THI VÀO ĐẠI HỌC CỦA HỌC SINH
4.1.1. Quan điểm của học sinh về việc thi đại học
4.1.2 Đại học là phương án được lựa chọn nhiều nhất
4.1.3 Thời điểm định hướng chọn ngành và chọn trường thi vào đại học
4.1.4 Số ngành mà học sinh lựa chọn khi thi đại học
4.2. TÌM KIẾM THÔNG TIN VỀ NGÀNH VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC
4.3. ĐÁNH GIÁ, LỰA CHỌN NGÀNH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC
4.3.1. Xu hướng chọn ngành của học sinh THPT vùng ĐBSCL
4.3.2. Các tiêu chí học sinh quan tâm khi chọn ngành
4.3.3. Xu hướng chọn trường của học sinh THPT vùng ĐBSCL
4.3.4. Các tiêu chí học sinh quan tâm khi chọn trường
4.4. QUYẾT ĐỊNH CHỌN NGÀNH, TRƯỜNG
4.4.1. Đối tượng ảnh hưởng đến quyết định
4.4.2. Thái độ khi đưa ra quyết định chọn ngành nghề
4.5. CÂN NHẮC SAU KHI QUYẾT ĐỊNH CHỌN NGÀNH NGHỀ
4.5.1. Trường hợp trúng tuyển đối với ngành nghề đã chọn
4.5.2. Trường hợp trúng tuyển đối với ngành nghề đã chọn
4.6. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHỌN NGÀNH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA HỌC SINH PTTH VÙNG ĐBSCL
4.6.1 Yếu tố văn hóa
4.6.2 Yếu tố xã hội
4.6.3 Yếu tố cá nhân
4.6.4 Yếu tố tâm lý
Chương 5: GIẢI PHÁP ĐỊNH HƯỚNG NGÀNH, TRƯỜNG CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG VÙNG ĐBSCL
5.1. TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN
5.1.1 Tồn tại
5.1.2 Nguyên nhân
5.2 GIẢI PHÁP
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2 KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC: BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris