Luận văn Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi heo tại huyện Mỏ Cày tỉnh Bến Tre

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi heo tại huyện Mỏ Cày tỉnh Bến Tre
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1:GIỚI THIỆU CHUNG
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3.CÁC GIẢ THUYẾT KIỂM ĐỊNH VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Các giả thuyết kiểm định
1.3.2. Các câu hỏi nghiên cứu
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1. Phạm vi không gian
1.4.2. Phạm vi thời gian
1.4.3. Phạm vi nội dung
1.4.4.Đối tượng nghiên cứu
1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1.1. Một số khái niệm
2.1.2. Tiêu chí thành lập trang trại.
2.1.3. Đặc trưng và vai trò của trang trại đối với sự phát triển kinh tế.
2.1.3.1.Đặc trưng của kinh tế trang trại
2.1.3.2. Vai trò của trang trại đối với sự phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn
2.1.4. Một số chính sách của nhà nước và địa phương đối với kinh tế trang trại.
2.1.4.1. Chính sách chung của nhà nước
2.1.4.2. Chính sách của tỉnh Bến Tre
2.1.4.3. Chính sách của huyện Mỏ cày.
2.1.2. Một số vấn đề cơ bản trong nuôi heo.
2.1.3. Những nhân tố tác động đến trọng lượng heo
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.
2.2.1. Phương pháp chọn vùng nghiên cứu
2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu.
CHƯƠNG 3:KHÁI QUÁT VỀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ THỰC TRẠNG KINH TẾ TRANG TRẠI CHĂN NUÔI HEO TẠI HUYỆN MỎ CÀY TỈNH BẾN TRE
3.1. KHÁI QUÁT VỀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU.
3.2. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN
3.2.1. Vị trí địa lý
3.2.2. Địa hình
3.2.3. Đất đai
3.2.4. Nước
3.2.5. Khí hậu
3.2.6 Dân số và lao động.
3.2.7.Đặc điểm phát triển xã hội
3.2.8. Cơ cấu nông nghiệp
3.3. THỰC TRẠNG KINH TẾ TRANG TRẠI CHĂN NUÔI HEO TẠI HUYỆN MỎ CÀY TỈNH BẾN TRE.
3.3.1.Thực trạng kinh tế trang trại chăn nuôi heo của tỉnh Bến Tre
3.3.2. Thực trạng kinh tế trang trại chăn nuôi heo của huyện Mỏ Cày
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN THU NHẬP CỦA TRANG TRẠI
4.1. PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG TRANG TRẠI CHĂN NUÔI HEO TẠI HUYỆN MỎ CÀY
4.2. HIỆU QUẢ SẢN XUẤT CỦA TRANG TRẠI CHĂN NUÔI HEO
4.3. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU NHẬP CỦA CHỦ TRANG TRẠI CHĂN NUÔI HEO TẠI HUYỆN MỎ CÀY
CHƯƠNG 5:MỘT SỐ GIẢI PHÁP
5.1. GIẢI PHÁP VỀ GIỐNG
5.2 GIẢI PHÁP VỀ THỨC ĂN
5.3 GIẢI PHÁP VỀ THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ
5.4 GIẢI PHÁP VỐN
5.5 GIẢI PHÁP VỀ KHOA HỌC KĨ THUẬT
5.6 GIẢI PHÁP VỀ MÔI TRƯỜNG
CHƯƠNG 6:KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
679
Bài viết
1,394
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris