Luận văn Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định di cư của lao đông ở Hậu Giang

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định di cư của lao đông ở Hậu Giang
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. CÁC GIẢ THUYẾT VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Các giả thuyết cần kiểm định
1.3.2. Câu hỏi nghiên cứu
1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1. Không gian
1.4.2. Thời gian
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
1.5 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
1.5.1. Tài liệu trong nước
1.5.2. Tài liệu nước ngoài
1.6. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Một số khái niệm liên quan đến lao động
2.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc di cư
2.1.3. Tác động của dịch chuyển lao động
2.1.4 Phân tích mô hình kinh tế về quyết định di cư.
2.1.5. Công việc của lao động dịch chuyển.
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp chọn vùng số liệu
2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG DỊCH CHUYỂN LAO ĐỘNG Ở TỈNH HẬU GIANG
3.1. GIỚI THIỆU VỀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU.
3.1.1. Vị trí địa lý
3.1.2. Dân số và lao động
3.1.3. Điều kiện tự nhiên
3.1.4. Cơ sở hạ tầng
3.1.5. Tình hình phát triển kinh tế
3.1.6. Văn hóa - xã hội
3.2. THỰC TRẠNG DỊCH CHUYỂN LAO ĐỘNG Ở TỈNH HẬU GIANG.
3.2.1. Nhân khẩu và lao động.
3.2.2. Diện tích đất sản xuất
3.2.3. Thu nhập của hộ
3.2.4. Tình trạng nhà ở
3.3. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG DI CƯ LAO ĐỘNG CỦA HỘ
3.3.1. Số lao động di cư của hộ
3.3.2. Nơi đến của lao động di cư
3.3.3. Số năm lao động dịch chuyển
3.3.4. Độ tuổi của lao động di cư
3.3.5. Số lần di cư của lao động di cư
3.3.6. Thông tin việc làm.
3.3.7. Chi phí liên quan đến di cư
3.3.8. Công việc của lao động di cư
3.3.9. Một số đặc điểm của lao động di cư
3.4 PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA CÔNG VIỆC VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA LAO ĐỘNG DI CƯ.
3.4.1. Mối quan hệ giữa độ tuổi với công việc.
3.3.2. Phân tích mối quan hệ giữa giới tính và nghề nghiệp.
Chương 4: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH DI CƯ VÀ NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN TRONG QUÁ TRÌNH DI CƯ
4.1. CÁC NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN DI CƯ
4.1.1. Nguyên nhân đẩy
4.1.2. Nguyên nhân kéo
4.2 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH DI CƯ LAO ĐỘNG CỦA HỘ.
4.2.1. Kết quả kiểm định
4.2.2. Kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến
4.3 NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA LAO ĐỘNG DI CƯ ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG LIÊN QUAN
4.2.1. Đối với địa phương
4.2.2. Đối với lao động di cư.
4.4. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA LAO ĐỘNG DỊCH CHUYỂN.
4.4.1 Thuận lợi
4.4.2 Khó khăn
CHƯƠNG 5 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT LIÊN QUAN ĐẾN DI CƯ LAO ĐỘNG
5.1. NHỮNG MẶT TỒN TẠI CỦA DI CƯ LAO ĐỘNG
5.2. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP
5.2.1. Công nghiệp hóa, đô thị hóa nông thôn
5.2.2. Hỗ trợ, giải quyết việc làm ở địa phương.
5.2.3. Đẩy mạnh công tác giáo dục, đào tạo nghề.
5.2.4. Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 KIẾN LUẬN
6.2 KIẾN NGHỊ
6.2.1 Đối với Nhà Nước
6.2.2 Đối với địa phương
6.2.3 Đối với người di cư
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
697
Bài viết
1,414
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris