Luận văn Phân tích chiến lược huy động vốn của ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu chi nhánh Th ành phố Cần Thơ

234
1
18

badboy

Member
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Phạm vi nghiên cứu
1.3.1. Không gian
1.3.2. Thời gian
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Khái niệm chiến lược và vốn huy động
2.1.2. Các bước thiết lập chiến lược
2.1.3. Sơ đồ quy trình chiến lược
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: GIỚI THIỆU VÀ PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ NỘI TẠI NGÂN HÀNG Á CHÂU CHI NHÁNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ
3.1. Khái quát về ngân hàng TMCP Á Châu
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
3.1.2. Hệ thống mạng lưới
3.1.3. Sản phẩm dịch vụ
3.1.4. Cơ cấu bộ máy tổ chức ngân hàng TMCP Á Châu Cần Thơ
3.1.5. Chức năng và nhiệm vụ
3.1.6. Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Á Châu Cần Thơ
3.2. Phân tích tình hình huy động vốn của ngân hàng TMCP Á Châu Cần Thơ
3.2.1. Phân tích nguồn vốn huy động phân theo kỳ hạn
3.2.2. Phân tích nguồn vốn huy động phân theo thành phần kinh tế
3.2.3. Phân tích nguồn vốn huy động phân theo nội tê, ngoại tê và vàng
3.3. Phân tích một số chỉ tiêu đánh giá tình hình động vốn tại Á Châu Cần Thơ
3.3.1. Vốn huy động/tổng nguồn vốn
3.3.2. Tổng dư nợ/vốn huy động
3.4. Phân tích điểm mạnh điểm yếu của ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu chi nhánh thành phố Cần Thơ thông qua các hoạt động chức năng
3.4.1 Nhân sự
3.4.2. Sản phẩm dịch vụ
3.4.3. Marketing
3.4.4. Về tài chính
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ
4.1. Phân tích môi trường vĩ mô
4.1.1. Yếu tố kinh tế
4.1.2. Yếu tố tự nhiên
4.1.3. Yếu tố dân số và lao động
4.1.4. Yếu tố quốc tế
4.2. Phân tích môi trường vi mô
4.2.1. Phân tích đối thủ cạnh tranh hiện tại
4.2.2. Phân tích đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn
4.2.3. Phân tích vấn đề cạnh tranh lãi suất của các ngân hàng
4.2.4. Khách hàng
4.3. Phân tích những cơ hội và thách thức
4.3.1. Phân tích những cơ hội
4.3.2. Những thách thức
4.4. Phân tích ma trận SWOT
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ CHIẾN LƯỢC HUY ÐỘNG VỐN VÀ ÐÁNH GIÁ CÁC CHIẾN LƯỢC HUY ÐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU TAI CHI NHÁNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ
5.1. Sứ mệnh và mục tiêu
5.1.1 Sứ mệnh
5.1.2. Mục tiêu
5.2. Phân tích chiến lược huy động vốn và đánh giá chiến lược
5.2.1. Chiến lược phát triển sản phẩm
5.2.2. Chiến lược thâm nhập thị trường
5.2.3. Chiến lựơc phát triển thị trường
5.3. Đánh giá chiến lược
5.4. Biện pháp thực hiện chiến lược
5.4.1. Giải pháp về quản lí lãi suất
5.4.2. Công nghệ
5.4.3. Ða dạng hoá các hình thức huy động vốn và dịch vụ
5.4.4. Cơ sở vật chất và đào tạo nhân lực
5.4.5. Marketing ngân hàng hay chăm sóc khách hàng
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris