Luận văn Phân tích công tác quản trị tại công ty TNHH Hòa Lợi

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích công tác quản trị tại công ty TNHH Hòa Lợi
CHƯƠNG 1: GIỚITHIỆU
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Câu hỏi nghiên cứu
1.4. Phạm vi nghiên cứu
1.2.1..Không gian
1.2.2. Thời gian
1.5. Lược khảo tài liệu
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
A. NHỮNG LÝ THUYẾT VỀ QUẢN TRỊ
2.1.1. Tiêu chí đánh giá hiệu quả quản trị
2.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản trị
B. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN TRỊ
2.1.1. Khái niệm, tầm quan trọng hoạt động quản trị
2.1.2. Các chức năng quản trị
2.1.3 Khái niệm tầm quan trọng quản trị nhân sự
2.1.4 Khái niệm tầm quan trọng quản trị tài chính
C . DỰ BÁO TRONG KINH DOANH
2.2. Phương pháp nghiên cứu và thu thập số liệu
2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin
2.2.2. Phương pháp phân tích, xử lý thông tin
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH HÒA LỢI
3.1. Lịch sử hình thành và phát triển
3.3.1. Giới thiệu
3.1.2. Quá trình phát triển
3.2. Chức năng, nhiệm vụ doanh nghiệp
3.3. Cơ cấu quản trị tại doanh nghiệp
3.4. Cách thức quản trị tại doanh nghiệp
3.6. Những mặt hàng kinh doanh của doanh nghiệp
3.7. Tình hình máy móc, thiết bị
CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY TNHH HÒA LỢI
4.1. Phân tích công tác quản trị nhân sự
4.1.1. Phân công lao động
4.1.2. Đánh giá hiệu quả làm việc nhân viên
4.1.3. Chính sách lương bổng, đãi ngộ
4.2. Phân tích công tác quản trị tài chính
4.3. Phân tích công tác quản trị mua hàng
4.4. Phân tích công tác quản trị bán hàng
4.5. Phân tích môi trường kinh doanh
4.6. Phân tích SWOT
CHƯƠNG 5: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ
5.1. Hoàn thiện quản trị nhân sự
5.2. Hoàn thiện quản trị tài chính
5.3. Hoàn thiện quản trị mua hàng
5.4. Hoàn thiện quản trị bán hàng
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
688
Bài viết
1,404
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris