Luận văn Phân tích hiệu quả chăn nuôi gà cho nông hộ tại Thành phố Cần Thơ

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích hiệu quả chăn nuôi gà cho nông hộ tại Thành phố Cần Thơ

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1 Đặt vấn đề:
1.1.2 Sự cần thiết của đề tài:
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung:
1.2.2. Mục tiêu cụ thể:
1.3. KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU:
1.3.1. Kiểm định giả thuyết:
1.3.2. Câu hỏi nghiên cứu
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1. Giới hạn không gian (địa bàn) nghiên cứu
1.4.2. Giới hạn thời gian nghiên cứu
1.4.3. Giới hạn đối tượng và nội dung nghiên cứu:
1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU:
1.5.1. Các nghiên cứu trong nước
1.5.2. Các nghiên cứu ngoài nước
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN:
2.1.1. Phương thức chăn nuôi bán công nghiệp (bán chăn thả)
2.1.2. Phương thức chăn nuôi công nghiệp (nhốt hoàn toàn)
2.1.3. Bệnh cúm gà - dịch cúm gia cầm
2.1.4. Một số khái niệm về chi phí, doanh thu và lợi nhuận
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ CHĂN NUÔI GÀ CỦA NÔNG HỘ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
3.1. GIỚI THIỆU THÀNH PHỐ CẦN THƠ
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
3.2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHĂN NUÔI GÀ CỦA NÔNG HỘ TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ
3.2.1. Tình hình phát triển và thực trạng chăn nuôi gia cầm (gà, vịt) của nông hộ thành phố Cần Thơ:
3.2.2. Tình hình dịch cúm gia cầm ở thành phố Cần Thơ
3.2.3. Các yếu tố quyết định đến hiệu quả chăn nuôi của nông hộ tại thành phố Cần Thơ
3.2.4. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình chăn nuôi của nông hộ thành phố Cần Thơ
3.3. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ CHĂN NUÔI GÀ CỦA NÔNG HỘ TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ
3.3.1. Sơ lược về các nông hộ chăn nuôi gà tại thành phố Cần Thơ
3.3.2. Phân tích hiệu quả chăn nuôi gà của các nông hộ tại thành phố Cần Thơ
3.4. PHÂN TÍCH CÁC TỶ SỐ TÀI CHÍNH NHẰM THỂ HIÊN HIỆU QUẢ CHĂN NUÔI GÀ CỦA NÔNG HỘ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
3.4.1. Xét tỷ số A = thu nhập ròng/ tổng doanh thu của từng vụ nuôi
3.4.2. Xét tỷ số B = Thu nhập ròng/ chi phí lao động nhà quy ra tiền
3.4.3. Xét tỷ số C = Thu nhập ròng/ chi phí không tính chi phí lao động nhà của từng vụ chăn nuôi
3.4.4. Xét tỷ số D = Lợi nhuận ròng/ tổng số vốn chăn nuôi
3.5. PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ CHĂN NUÔI GÀ CỦA NÔNG HỘ TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ
4.1. MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN THU ĐƯỢC TRONG CHĂN NUÔI CỦA CÁC NÔNG HỘ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
4.1. MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN THU ĐƯỢC 4.1.1. Phương thức chăn nuôi
4.1.2. Tỷ lệ gà chết
4.1.3.: Số lượng gà được nuôi
4.1.4. Trình độ và độ tuổi của chủ hộ chăn nuôi
4.2. PHÂN TÍCH HỒI QUY TƯƠNG QUAN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN
CHƯƠNG 5: ĐỀ XUẤT NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤTCHO CÁC NÔNG HỘ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
5.1. NHỮNG ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU TRONG QUÁ TRÌNH CHĂN NUÔI VÀ NHỮNG CƠ HỘI, ĐE DỌA ĐẾN HIỆU QUẢ CHĂN NUÔI CỦA CÁC NÔNG HỘ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
5.1.1. Những thế mạnh trong quá trình chăn nuôi gà của các nông hộ thành phố Cần Thơ
5.1.2. Những điểm yếu trong quá trình chăn nuôi gà của các nông hộ thành phố Cần Thơ
5.1.3. Các cơ hội của môi trường bên ngoài tác động đến quá trình chăn nuôi gà của các nông hộ thành phố Cần Thơ
5.1.4. Các mối đe dọa của môi trường bên ngoài tác động đến quá trình chăn nuôi gà của các nông hộ thành phố Cần Thơ
5.2. MA TRẬN SWOT CHO CÁC NÔNG HỘ THÀNH PHỐ CẦN THƠ TRONG QUÁ TRÌNH CHĂN NUÔI GÀ
5.3. ĐỀ XUẤT NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤTCHO CÁC NÔNG HỘ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
5.3.1. Giải pháp dành cho nông hộ hiện đang nuôi và sẽ nuôi gà trong thời gian tới
5.3.2. Giải pháp dành cho nông hộ đã dừng việc chăn nuôi và không có ý đinh sẽ chăn nuôi gà trở lại
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN:
6.2. KIẾN NGHỊ:
6.2.1. Đối với các hộ chăn nuôi
6.2.2. Đối với chính quyền địa phương - nhà nước
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
693
Bài viết
1,409
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris