Luận văn Phân tích hiệu quả chăn nuôi gà công nghiệp ở huyện Tam Bình - Vĩnh Long

196
0
16

ngochai89

Member
Phân tích hiệu quả chăn nuôi gà công nghiệp ở huyện Tam Bình - Vĩnh Long
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 Các giả thiết cần kiểm định và câu hỏi nghiên cứu
1.3.1 Các giả thiết cần kiểm định
1.3.2 Câu hỏi nghiên cứu
1.4 Phạm vi nghiên cứu
1.4.1 Không gian
1.4.2 Thời gian
1.4.3 Đối tượng nghiên cứu
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Phương pháp luận
2.1.1 Khái quát thống kê và dự báo
2.1.2 Khái quát về chi phí và lợi nhuận
2.1.3 Khái quát về phân tích hồi quy
2.1.4 Khái quát về chăn nuôi gà công nghiệp
2.1.5 Vai trò của kinh tế hộ trong nền kinh tế - xã hội nước ta
2.2 Phương pháp nghiên cứu
2.2.1 Phương pháp chọn vùng nghiên cứu
2.2.2 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.3 Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: THỰC TRẠNG CHĂN NUÔI GÀ CÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN TAM BÌNH
3.1 Giới thiệu tổng quan về địa bàn nghiên cứu
3.1.1 Khái quát toàn cảnh Vĩnh Long
3.1.2 Vị trí địa lí của huyện Tam Bình
3.1.3 Đặc điểm tự nhiên - xã hội
Phân tích hiệu quả chăn nuôi gà công nghiệp ở huyện Tam Bình - Vĩnh Long
3.1.4 Đặc điểm kinh tế huyện
3.1.5 Cơ sở hạ tầng
3.2 Những thuận lợi và khó khăn của ngành chăn nuôi gia cầm sau khi nước ta gia nhập WTO
3.2.1 Thuận lợi
3.2.2 Khó khăn
3.3 Mục tiêu và phương hướng phát triển gia cầm trong thời gian tới
3.3.1 Mục tiêu
3.3.2 Phương hướng phát triển trong thời gian tới
3.4 Thực trạng chăn nuôi gà công nghiệp của huyện
3.4.1 Các giống gà đang được nuôi ở huyện Tam Bình
3.4.2 Tình hình chăn nuôi gà ở huyện Tam Bình qua các năm 2004-2006
3.4.3 Đặc điểm cơ bản về hộ chăn nuôi gà công nghiệp ở huyện Tam Bình
3.4.4 Đặc điểm chuồng trại của các hộ chăn nuôi gà công nghiệp ở huyện
3.4.5 Đặc điểm chăn nuôi của các hộ chăn nuôi gà công nghiệp ở huyện Tam Bình
3.4.6 Kĩ thuật chăn nuôi của các hộ chăn nuôi gà công nghiệp ở huyện Tam Bình
3.4.7 Hiệu quả chăn nuôi của các hộ chăn nuôi gà công nghiệp ở huyện Tam Bình
3.4.8 Tình hình tiêu thụ của các hộ chăn nuôi gà công nghiệp ở huyện Tam Bình
Chương 4: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHĂN NUÔI GÀ CÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN TAM BÌNH
4.1 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tổng chi phí của hộ chăn nuôi gà công nghiệp
4.2 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của hộ chăn nuôi gà công nghiệp
4.3 Dịch bệnh
4.4Con giống
Phân tích hiệu quả chăn nuôi gà công nghiệp ở huyện Tam Bình - Vĩnh Long
4.5 Môi trường
4.6 Giá cả thức ăn
4.7 Trình độ kĩ thuật của người chăn nuôi
4.8 Nguồn vốn đầu tư
4.9 Thị trường tiêu thụ
4.10 Nguyên nhân tồn tại
Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI GÀ CÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN TAM BÌNH
5.1 Giải pháp nâng cao thu nhập cho người chăn nuôi
5.2 Giải pháp giảm giá thành thức ăn trong chăn nuôi gà công nghiệp
5.3 Giải pháp phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi gà công nghiệp
5.4 Giải pháp chuyển đổi sản xuất và quản lí đàn giống
5.5 Giải pháp nâng cao trình độ kĩ thuật của người chăn nuôi
5.6 Giải pháp tạo nguồn vốn
5.7 Giải pháp về thị trường tiêu thụ
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 Kết luận
6.2 Kiến nghị
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
692
Bài viết
1,402
Thành viên
607
Thành viên mới
onlineprince