Luận văn Phân tích hiệu quả chăn nuôi heo thịt của nông hộ tại huyện Vĩnh Thạnh thành phố Cần Thơ

196
0
16

ngochai89

Member
Phân tích hiệu quả chăn nuôi heo thịt của nông hộ tại huyện Vĩnh Thạnh thành phố Cần Thơ
MỤC LỤC
Chương 1
GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
1.1 ĐẬT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1 Sự cần thiết hình thành đề tài
1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 CÁC GIẢ THUYẾT CẦN KIỂM ĐỊNH VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.3.1 Các giả thuyết cần kiểm định
1.3.2 Câu hỏi nghiên cứu
1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1 Phạm vi về không gian
1.4.2 Phạm vi về thời gian
1.4.3 Đối tượng nghiên cứu
1.5 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
Chương 2
PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1 Khái niệm về kinh tế hộ và nông hộ, hộ gia đình
2.1.2 Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản được sử dụng trong phân tích
2.1.2.1 Giá thực tế của các nguồn đầu vào trong quá trình sản xuất nông nghiệp
2.1.2.2 Các khái niệm về doanh thu, chi phí, lợi nhuận
2.1.3 Hệ thống chỉ tiêu để đánh giá kết quả và hiệu quả sản xuất
2.1.3.1 Hệ thống chỉ tiêu để đánh giá kết quả sản xuất
2.1.3.2 Hệ thống chỉ tiêu về hiệu quả sản xuất
2.1.4 Một số vấn đề cơ bản về ngành chăn nuôi heo
2.1.4.1 Đặc điểm sinh sản của heo
2.1.4.2 Đặc điểm tiêu hóa của heo
2.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến sản lượng heo
2.1.5.1 Heo con giống
2.1.5.2 Thức ăn
2.1.5.3 Thuốc thú y cho ăn
2.1.5.4 Cách thức và thời gian chăm sóc
2.1.6 Phương trình hồi quy tuyến tính
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2 Phương pháp xử lý số liệu
Chương 3
PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG, HIỆU QUẢ CHĂN NUÔI HEO THỊT CỦA NÔNG HỘ TẠI HUYỆN VĨNH THẠNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ
3.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU
3.1.1 Khái quát về điều kiện tự nhiên - xã hội của huyện Vĩnh Thạnh thành phố Cần Thơ
3.1.2 Vài nét về tình hình chăn nuôi heo của nông hộ tại huyện Vĩnh Thạnh thành phố Cần Thơ
3.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHĂN NUÔI HEO THỊT CỦA NÔNG HỘ
3.2.1 Tình hình mẫu điều tra số liệu sơ cấp
3.2.2. Tình hình chung của nông hộ chăn nuôi
3.2.3 Tình hình chăn nuôi heo thịt của nông hộ
3.2.3.1 Mức độ tập trung của hoạt động chăn nuôi heo
3.2.3.2 Quá trình chăn nuôi heo thịt của nông hộ
3.2.3.3 Về thức ăn chăn nuôi heo
3.2.3.4 Về thú y
3.2.3.5 Về phương thức chăn nuôi
3.2.3.6 Mục đích trong chăn nuôi heo của nông hộ
3.2.4. Tình hình tiêu thụ sản phẩm heo thịt của nông hộ
3.3 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ CHĂN NUÔI HEO THỊT CỦA NÔNG HỘ
3.3.1 Chi phí chăn nuôi heo thịt của nông hộ
3.3.2 Kết quả hoạt động chăn nuôi và tiêu thụ thịt của nông hộ
3.3.3 Vai trò của hoạt động chăn nuôi heo thịt trong kinh tế hộ
Chương 4
PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ CHĂN NUÔI THỊT CỦA NÔNG HỘ TẠI HUYỆN VĨNH THẠNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ
4.1. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TRỌNG LƯỢNG XUẤT CHUỒNG BÌNH QUÂN CỦA HEO THỊT
4.1.1 Các nhân tố góp phần tăng trọng lượng heo
4.1.1.1 Giống heo chọn nuôi
4.1.1.2 Năng suất heo
4.1.1.3 Thời gian nuôi
4.1.2 Các nhân tố góp phần giảm trọng lượng heo
4.1.2.1 Chi phí lao động nhà
4.2 NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG CHĂN NUÔI HEO
4.2.1 Về thuận lợi đối với người chăn nuôi
4.2.2. Những khó khăn đối với chăn nuôi
4.2.3 Những khó khăn trong việc tiêu thụ của hộ chăn nuôi heo thịt
4.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ BÁN HEO
4.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN ĐẠT ĐƯỢC CỦA NÔNG HỘ CHĂN NUÔI HEO THỊT
4.5 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MỞ RỘNG QUI MÔ CHĂN NUÔI
Chương 5
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHĂN NUÔI HEO THỊT CỦA NÔNG HỘ TẠI HUYỆN VĨNH THẠNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ
5.1 NHỮNG TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN GÂY ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ CHĂN NUÔI HEO THỊT CỦA NÔNG HỘ TẠI HUYỆN VĨNH THẠNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ
5.1.1 Về thuận lợi và khó khăn
5.1.1.1 Về thuận lợi và khó khăn trong quá trình chăn nuôi heo thịt
5.1.1.2 Những cơ hội và thách thức trong quá trình chăn nuôi heo thịt
5.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHĂN NUÔI HEO THỊT CỦA NÔNG HỘ TẠI HUYỆN VĨNH THẠNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ
5.2.1 Về giống
5.2.2 Năng suất tăng trọng trong tháng
5.2.3 Thời gian chăn nuôi
5.2.4 Chi phí lao động nhà
5.2.5 Về thức ăn chăn nuôi
5.2.6 Đối với người chăn nuôi
5.2.7 Giải pháp về tiêu thụ sản phẩm heo thịt của nông hộ
5.2.8 Đối với địa phương và ngành chăn nuôi
Chương 6
KẾT KUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 KẾT LUẬN
6.2 KIẾN NGHỊ
6.2.1 Đối với người chăn nuôi
6.2.2 Đối với Nhà nước và chính quyền địa phương
6.2.3. Đối với các tổ chức tín dụng
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris