Luận văn Phân tích hiệu quả chăn nuôi vịt đẻ chạy đồng tại huyện Hồng Dân tỉnh Bạc Liêu

196
0
16

ngochai89

Member
Phân tích hiệu quả chăn nuôi heo thịt của nông hộ tại huyện Vĩnh Thạnh thành phố Cần Thơ
MỤC LỤC
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Các giả thuyết cần kiểm định và câu hỏi cần nghiên cứu
1.3.1. Các giả thuyết cần kiểm định
1.3.2. Các câu hỏi cần nghiên cứu
1.4. Phạm vi nghiên cứu
1.4.1. Không gian
1.4.2. Thời gian
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
1.5. Lược khảo tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu
1.5.1. Các nghiên cứu trong nước
1.5.2. Các nghiên cứu ngoài nước
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Một số khái niệm cơ bản
2.1.2. Các chỉ tiêu kinh tế
2.1.3. Định nghĩa các phương pháp phân tích
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp chọn vùng nghiên cứu
2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu
Phân tích hiệu quả chăn nuôi vịt đẻ chạy đồng tại huyện Hồng Dân tỉnh Bạc Liêu
Chương 3: GIỚI THIỆU VÙNG NGHIÊN CỨU
3.1. Giới thiệu sơ lược về tỉnh Bạc Liêu
3.2. Giới thiệu về huyện Hồng Dân
3.2.1. Điều kiện tự nhiên
3.2.2. Về kinh tế xã hội nói chung
3.2.3. Tình hình chăn nuôi gia cầm của tỉnh và huyện qua các năm
Chương 4: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ CHĂN NUÔI VỊT ĐẺ CHẠY ĐỒNG VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
4.1. Đánh giá thực trạng của hộ nuôi vịt
4.1.1. Về tình hình của người lao động nuôi vịt
4.1.2. Những thuận lợi và khó khăn khi nuôi vịt
4.1.3. Tình hình nuôi vịt nói chung
4.2. Phân tích hiệu quả chăn nuôi vịt đẻ chạy đồng
4.2.1. Đối với hộ nuôi
4.2.2. Đối với người xung quanh
4.2.3. Tổng kết hiệu quả chăn nuôi
4.2.4. So sánh hiệu quả giữa các hộ khác nhau về quy mô
4.2.5. So sánh hiệu quả giữa các hộ khác nhau về thời gian nuôi
4.2.6. So sánh hiệu quả giữa các hộ chuyên nuôi vịt và hộ nuôi vịt kết hợp với các nghề khác
4.3. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của hộ chăn nuôi vịt đẻ chạy đồng
4.3.1. Đối với hộ nuôi quy mô nhỏ
4.3.2. Mô hình ảnh hưởng của các chi phí đến lợi nhuận của hộ nuôi vịt
Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP
5.1. Tồn tại và nguyên nhân
5.1.1. Tồn tại
Phân tích hiệu quả chăn nuôi vịt đẻ chạy đồng tại huyện Hồng Dân tỉnh Bạc Liêu
5.1.2. Nguyên nhân
5.2. GIẢI PHÁP
5.2.1. Đối với chính quyền địa phương
5.2.2. Đối với bản thân hộ nuôi vịt
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1.Kết luận
6.2. Kiến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
4.1. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TRỌNG LƯỢNG
4.2.3 Những khó khăn trong việc tiêu thụ của hộ chăn nuôi heo
4.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN ĐẠT ĐƯỢC CỦA
4.5 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MỞ RỘNG QUI
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHĂN NUÔI HEO THỊT CỦA NÔNG HỘ TẠI HUYỆN VĨNH THẠNH
5.1 NHỮNG TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN GÂY ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ CHĂN NUÔI HEO THỊT CỦA NÔNG HỘ TẠI HUYỆN VĨNH THẠNH
5.1.1.2 Những cơ hội và thách thức trong quá trình chăn nuôi heo
5.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHĂN NUÔI HEO THỊT CỦA NÔNG HỘ TẠI HUYỆN VĨNH THẠNH THÀNH PHỐ
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
679
Bài viết
1,394
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris