Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động cho thuê tài chính của Công ty cho thuê Tài chính II - Cần Thơ

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động cho thuê tài chính của Công ty cho thuê Tài chính II - Cần Thơ
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1. Không gian
1.4.2. Thời gian
4.4.3. Đối tượng nghiên cứu
1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Khái niệm và một số quy ước trong hoạt động cho thuê tài chính
2.1.2. Các hình thức cho thuê tài chính cơ bản
2.1.3. Tình hình hoạt động cho thuê tài chính hiện nay
2.1.4. Một số quy định chung
2.1.5. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động cho thuê tài chính
2.1.6. Khái niệm về mở rộng cho thuê tài chính
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích s ố liệu
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY CHO THUÊ TÀI
CHÍNH II - CẦN THƠ
3.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
3.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC
3.3. LĨNH VỰC VÀ ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG
Phân tích hiệu quả hoạt động cho thuê tài chính của Công ty cho thuê Tài chính II - Cần Thơ
3.4. SƠ LƯỢC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO THU Ê TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY QUA BA NĂM (2006 - 2008)
3.5. PHƯƠNG HƯỚNG
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH II - CẦN THƠ
4.1. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH II - CẦN THƠ
4.1.1. Phân tích nguồn vốn kinh doanh của Công ty cho thu ê Tài chính II - Cần Thơ
4.1.2. Phân tích tình hình cho thuê tài chính c ủa Công ty cho thuê Tài chính II - Cần Thơ
4.2. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH II - CẦN THƠ
4.2.1. Phân tích thu nhập
4.2.2. Phân tích chi phí
4.2.3. Phân tích lợi nhuận
4.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động cho thuê tài chính
4.2.5. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động cho thuê tài chính
4.3. PHÂN TÍCH MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC MỞ RỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH II - CẦN THƠ
4.3.1. Tính khách quan mở rộng cho thuê tài chính trong nền kinh tế thị trường hiện đại
4.3.2. Tác động của hoạt động cho thuê tài chính đối với kinh tế - xã hội ở các tỉnh ĐBSCL
4.3.3. Nguyên nhân hạn chế đối với mở rộng cho thuê tài chính ở các tỉnh ĐBSCL
4.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ VIỆC MỞ RỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH II - CẦN THƠ
4.4.1. Những điểm mạnh của hoạt động cho thu ê
4.4.2. Những hạn chế của hoạt động cho thu ê
Phân tích hiệu quả hoạt động cho thuê tài chính của Công ty cho thuê Tài chính II - Cần Thơ
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH II - CẦN THƠ
5.1. GIẢI PHÁP VỀ MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ CÔNG TY
5.1.1. Giải pháp nâng cao năng lực t ài chính
5.1.2. Giải pháp về nhân sự
5.1.3. Giải pháp về marketing
5.1.4. Giải pháp về công nghệ thông tin
5.1.5. Giải pháp về nghiệp vụ cho thuê
5.1.6. Giải pháp mở rộng các phòng chức năng thiết yếu
5.1.7. Giải pháp về mạng lưới
5.2. GIẢI PHÁP HỖ TRỢ KHÁC
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
6.2.1. Kiến nghị về nghiệp vụ cho thuê
6.2.2. Kiến nghị về tổ chức mạng lưới
Phân tích hiệu quả hoạt động cho thuê tài chính của Công ty cho thuê Tài chính II
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
634
Bài viết
1,347
Thành viên
682
Thành viên mới
yen nhung29