Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động của mô hình hợp tác xã rau an toàn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động của mô hình hợp tác xã rau an toàn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1. Không gian nghiên cứu
1.4.2. Thời gian nghiên cứu
1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Một số khái niệm có liên quan đến đề tài
2.1.2. Cơ sở - chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế
2.1.3. Phân tích các chỉ tiêu tài chính
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỈNH VĨNH LONG VÀ MÔ HÌNH HỢP TÁC XÃ RAU AN TOÀN TẠI VĨNH LONG
3.1. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH NÔNG NGHIỆP VĨNH LONG
3.1.1. Vị trí địa lí - diện mạo tỉnh Vĩnh Long
3.1.2. Khái quát tình hình sản xuất nông nghiệp tỉnh Vĩnh long
3.2. GIỚI THIỆU MÔ HÌNH HỢP TÁC XÃ RAU AN TOÀN TẠI VĨNH LONG
3.2.1. Quá trình hình thành và phát triển của HTX
3.2.2. Đối tượng tham gia - cơ cấu tổ chức hợp tác xã
3.2.3. Tính chất hoạt động kinh tế
3.2.4. Tính chất phối hợp trong hợp tác xã
Phân tích hiệu quả hoạt động trong mô hình HTX rau an toàn
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ RAU AN TOÀN TẠI VĨNH LONG
4.1. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT - KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ RAU AN TOÀN
4.1.1. HTX rau an toàn tại Vĩnh Long
4.1.2. Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của HTX dựa trên bảng báo cáo tài chính
4.1.3. Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua các chỉ số .
4.1.4. Hiệu quả thu hút chiến lược phát triển thị trường tiêu thụ
4.1.5. Mô hình mở rộng, liên kết tổ hợp tác
4.2. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN CỦA HỢP TÁC XÃ RAU AN TOÀN
4.2.1. Nhân tố chủ quan thuộc về HTX
4.2.2. Các nhân tố khách quan
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
5.1. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG MÔ HÌNH HỢP TÁC XÃ RAU AN TOÀN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG
5.1.1. Thuận lợi
5.1.2. Khó khăn
5.2. CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ RAU AN TOÀN
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
6.2.1. Đối với ban quản lí hợp tác xã Vĩnh Long
6.2.2. Đối với các cấp chính quyền địa phương
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris