Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động của nghiệp vụ tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng EXIMBANK Chi nhánh Cần Thơ

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động của nghiệp vụ tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng EXIMBANK Chi nhánh Cần Thơ
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu
1.1.1 Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu
1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 Câu hỏi nghiên cứu
1.4 Phạm vi nghiên cứu
1.4.1 Không gian
1.4.2 Thời gian
1.4.3 Đối tượng nghiên cứu
1.5 Lược khảo tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Phương pháp luận
2.1.1 Hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu
2.1.2 Vai trò của hoạt động tài trợ xuất nhập
2.1.3 Quy trình thực hiện tài trợ xuất nhập khẩu
2.1.4 Các phương thức tài trợ xuất nhập khẩu
2.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu ở Việt Nam
2.1.6 Các chỉ tiêu phân tích và đánh giá hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu
2.1.7 Một số phương pháp áp dụng trong đề tài
2.2 Phương pháp nghiên cứu
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG EXIMBANK CHI NHÁNH CẦN THƠ
3.1 Khái quát lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng Eximbank
3.1.1 Lịch sử hình thành
3.1.2 Một số thành tựu đạt được
3.2 Giới thiệu về ngân hàng Eximbank chi nhánh Cần Thơ
3.2.1 Quá trình thành lập
3.2.2 Chức năng và nhiệm vụ của NH Eximbank - Chi nhánh Cần Thơ
3.2.3 Cơ cấu tổ chức của NH Eximbank - Chi nhánh Cần Thơ
3.3 Sơ lược tình hình hoạt động kinh doanh qua 3 năm của ngân hàng
3.3.1 Tình hình huy động vốn
3.3.2 Phân tích tình hình cho vay và thu nợ của ngân hàng qua 3 năm
3.3.3 Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng
3.4 Thuận lợi và khó khăn về tình hình hoạt động của Eximbank - Cần Thơ
3.4.1 Thuận lợi
3.4.2 Khó khăn
3.5 Định hướng phát triển của ngân hàng
Chương 4: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGHIỆP VỤ TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU
4.1 Tổng quan tình hình hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng Eximbank chi nhánh Cần Thơ
4.1.1 Thanh toán xuất khẩu
4.1.2 Thanh toán nhập khẩu
4.2 Khái quát nghiệp vụ tín tài trợ xuất nhập khẩu tại NH Eximbank Chi nhánh Cần Thơ
4.3 Phân tích kết quả hoạt động của nghiệp vụ tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu theo ngành kinh tế
4.3.1 Phân tích tình hình cho vay
4.3.2 Phân tích tình hình thu nợ
4.3.3 Phân tích tình hình dư nợ
4.4 Phân tích hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu theo phương thức chiết khấu bộ chứng từ
4.5 Đánh giá hiệu quả của hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng Eximbank - Cần Thơ
Chương 5: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU
5.1 Thuận lợi và khó khăn của ngân hàng Eximbank trong hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu
5.1.1 Thuận lợi
5.1.2 khó khăn
5.2 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu
5.2.1 Tăng cường công tác huy động vốn
5.2.2 Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ
5.2.3 Phát triển và mở rộng dịch vụ thanh toán quốc tế
5.2.4 Một số giải pháp khác
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 Kết luận
6.2 Kiến nghị
6.2.1 Đối với nhà nước
6.2.2 Đối với ngân hàng nhà nước
6.2.3 Đối với doanh nghiệp XNK
6.2.4 Đối với hội sở
6.2.5 Đối với chi nhánh Eximbank Cần Thơ
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
692
Bài viết
1,408
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris