Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế DOMESCO

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế DOMESCO
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ
1.1.1. Sự cần thiết của đề tài
1.1.2. Căn cứ khoa học, thực tiễn
1.2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1. Phạm vi về không gian
1.4.2. Phạm vi về thời gian
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Một số vấn đề cơ bản của phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh
2.1.2. Tổng quan về doanh thu, chi phí và lợi nhuận
2.1.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO
3.1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO
3.1.1. Lịch sử hình thành
3.1.2. Các thành tích nổi bật đạt được
3.2. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG, SẢN PHẨM VÀ THỊ TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
3.2.1. Lĩnh vực hoạt động của công ty
3.2.2. Các sản phẩm sản xuất, dịch vụ của công ty
3.2.3. Thị trường hoạt động của công ty
3.3. HÌNH THỨC TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CÁC BỘ PHẬN, PHONG BAN
3.4. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUA BA NĂM TỪ 2006 ĐẾN 2008
3.4.1. Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2006
3.4.2. Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2007
3.4.3. Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2008
3.5. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG
TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY
3.5.1. Thuận lợi
3.5.2. Khó khăn
3.5.3. Phương hướng phát triển
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO
4.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN CỦA CÔNG TY QUA BA NĂM HOẠT ĐỘNG
4.1.1. Phân tích tình hình tài sản
4.1.2. Phân tích tình hình nguồn vốn
4.2. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
4.2.1. Phân tích doanh thu
4.2.2. Phân tích chi phí
4.2.3. Phân tích lợi nhuận
4.3. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THÔNG QUA CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
4.3.1. Hệ số khả năng thanh toán
4.3.2. Tỷ số hoạt động
4.3.3. Tỷ số đòn bẩy tài chính
4.3.4. Tỷ số sinh lợi
4.3.5. Hiệu quả sử dụng lao động
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO
5.1. NHỮNG TỒN TÀI VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA CÔNG TY TRONG QUÁ TRÌNH KINH DOANH
5.2. ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU, CƠ HỘI, ĐE DỌA CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN QUA VÀ SẮP ĐẾN
5.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GIÚP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.1. KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
693
Bài viết
1,409
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris