Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh công ty xăng dầu Tây Nam Bộ

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh công ty xăng dầu Tây Nam Bộ
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu
1.1.1 Sự cần thiết của nghiên cứu
1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 Câu hỏi nghiên cứu
1.4 Phạm vi nghiên cứu
1.4.1 Không gian
1.4.2 Thời gian
1.4.3 Đối tượng nghiên cứu
1.5 Lược khảo tài liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1Phương pháp luận8
2.1.1 Tổng quát về phân tích hoạt động kinh doanh
2.1.2 Khái quát về doanh thu, chi phí, lợi nhuận và bảng báo cáo tài chính
2.1.3 Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh
2.2 Phương pháp nghiên cứu
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: GIỚI THIỆU CÔNG TY XĂNG DẦU TÂY NAM BỘ
3.1 Lịch sử hình thành và phát triển công ty xăng dầu Tây Nam Bộ
3.2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty
3.2.1 Chức năng
3.2.2 Nhiệm vụ
3.3 Môi trường vi mô công ty xăng dầu Tây Nam Bộ
3.3.1 Cơ cấu tổ chức và tình hình nhân sự
3.3.2 Khái quát chung về tình hình kinh doanh của công ty
3.3.3 Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2006 - 2008
3.3.4 Thuận lợi, khó khăn của công ty hiện nay
Chương 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY XĂNG DẦU TÂY NAM BỘ
4.1 Phân tích tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận của công ty qua 3 năm 2006 - 2008
4.1.1 Phân tích tình hình doanh thu
4.1.2 Phân tích tình hình chi phí
4.1.3 Phân tích tình hình lợi nhuận
4.2 Phân tích các chỉ tiêu tài chính đánh gía hiệu quả hoạt động kinh doanh
4.2.1 Phân tích các tỷ số thanh toán
4.2.2 Phân tích các tỷ số quản trị tài sản
4.2.3 Phân tích các tỷ số quản trị nợ
4.2.4 Phân tích các tỷ số về khả năng sinh lời
4.3 Phân tích môi trường kinh doanh của công ty
4.3.1 Đánh giá môi trường kinh doanh của công ty
4.3.2 Phân tích những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của công ty
Chương 5: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU TÂY NAM BỘ
5.1 Phương hướng phát triển công ty trong thời gian tới
5.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty xăng dầu Tây Nam Bộ
5.2.1 Biện pháp làm tăng sản lượng tiêu thụ
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris