Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang
MỤC LỤC
CHƢƠNG 1
GIỚI THIỆU
1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA NGHIÊN CỨU
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU:
1.2.1.Mục tiêu chung
1.2.2.Mục tiêu cụ thể
1.3.CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.4.PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1.Không gian
1.4.2.Thời gian
1.4.3.Đối tượng nghiên cứu
CHƢƠNG 2
PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1.PHƢƠNG PHÁP LUẬN:
2.1.1. Khái quát về phân tích hoạt động kinh doanh
2.1.2. Một số khái niệm liên quan đến kinh doanh
2.2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
CHƢƠNG 3
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY ANGIMEX
3.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CỦA CÔNG TY
3.2. CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY:
3.3. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY
3.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức:
3.3.2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban
3.4. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN QUA
3.4.1. Thuận lợi:
3.4.2. Khó khăn:
3.5. PHƢƠNG HƢỚNG PHÁT TRIỂN TRONG THỜI GIAN TỚI
3.6. KẾ HOẠCH 2009:
3.6.1. Chiến lược phát triển và kế hoạch hoạt động trong năm 2009:
3.6.2. Kế hoạch đầu tư năm 2009
3.6.3. Kế hoạch lao động tiền lương:
CHƢƠNG 4
PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY
4.1. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA ANGIMEX QUA 3 NĂM (2006 - 2008):
4.1.1. Phân tích kết quả kinh doanh của ANGIMEX qua 3 năm:
4.1.2. Phân tích kết quả kinh doanh thực tế so với kế hoạch của ANGIMEX qua 3 năm:
4.2. PHÂN TÍCH DOANH THU
4.2.1. Phân tích doanh thu theo thành phần:
4.2.2. Phân tích doanh thu theo cơ cấu mặt hàng
4.2.3. Phân tích doanh thu mặt hàng gạo theo từng thị trường xuất khẩu:
4.2.4. Phân tích kim ngạch xuất khẩu của từng chủng loại gạo
4.3. PHÂN TÍCH CHI PHÍ
4.3.1. Phân tích giá vốn hàng bán:
4.3.2. Phân tích chi phí bán hàng:
4.3.3. Phân tích chi phí quản lý doanh nghiệp:
4.4. PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN:
4.4.1. Phân tích lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
4.4.2. Phân tích lợi nhuận từ hoạt động tài chính
4.4.3. Phân tích lợi nhuận từ hoạt động khác
4.5. PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CƠ BẢN
4.5.1. Phân tích các tỷ số hiệu quả sử dụng vốn
4.5.2. Phân tích các tỷ số sinh lời
4.6. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA ANGIMEX
CHƢƠNG 5
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH CỦA CÔNG TY ANGIMEX
5.1. NHỮNG ĐIỂM MẠNH VÀ ĐIỂM YẾU CỦA DOANH NGHIỆP:
5.1.1. Điểm mạnh:
5.1.2. Điểm yếu:
5.2. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
5.2.1.Các biện pháp nâng cao doanh thu
5.2.2. Các biện pháp tiết kiệm chi phí và nâng cao lợi nhuận:
5.2.3. Các biện pháp khác:
CHƢƠNG 6
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.1.1. Kết luận:
6.1.2. Đề nghị đối với công ty
6.2. KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NHÀ NƢỚC
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris