Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty thép Tây Đô

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty thép Tây Đô

MỤC LỤC
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨUU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. CÁC GIẢ THUYẾT CẦN KIỂM ĐỊNH VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨUU
1.3.1. Các giả thuyết cần kiểm định
1.3.2. Câu hỏi nghiên cứu
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨUU
1.4.1. Không gian:
1.4.2. Thời gian:
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Khái quát về phân tích hoạt động kinh doanh
2.1.1.1. Khái niệm
2.1.1.2. Đối tượng và nội dung
2.1.1.3. Nhiệm vụ
2.1.1.4. Phương pháp phân tích
2.1.2. Khái quát về doanh thu, chi phí, lợi nhuận
2.1.2.1. Doanh thu
2.1.2.2. Chi phí
2.1.2.3. Lợi nhuận
2.1.3. Phân tích tình hình lợi nhuận
2.1.3.1. Phương pháp phân tích
2.1.3.2. Công thức tính lợi nhuận
2.1.3.3. Đối tượng phân tích
2.1.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng
2.1.4. Phân tích một số chỉ tiêu tài chính
2.1.4.1. Các chỉ tiêu thanh toán
2.1.4.2. Các chỉ tiêu hiệu quả hoạt động
2.1.4.3. Các chỉ tiêu về lợi nhuận
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨUU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TY THÉP TÂY ĐÔ
3.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CÔNG TY THÉP TÂY ĐÔ
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
3.1.2. Chức năng và nhiệm vụ
3.1.3. Cơ cấu tổ chức
3.1.4. Qui trình sản xuất
3.1.5. Thuận lợi và khó khăn của công ty trong thời gian qua
3.1.5.1. Thuận lợi
3.1.5.2. Khó khăn
3.1.6. Phương hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới
3.1.7. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty từ năm 2005 đến 2007
3.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
3.2.1. Tình hình doanh thu
3.2.1.1. Tình hình doanh thu theo cơ cấu mặt hàng
3.2.1.2. Tình hình doanh thu theo thành phần
3.2.1.3. Phân tích doanh thu cơ cấu thị trường
3.2.2. Tình hình chi phí hoạt động kinh doanh
3.2.2.1. Giá vốn hàng bán
3.2.2.2. Chi phí bán hàng
3.2.2.3. Chi phí quản lý doanh nghiệp
3.2.3. Tình hình lợi nhuận
3.2.3.1. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
3.2.3.2. Lợi nhuận từ hoạt động tài chính
3.2.3.3. Lợi nhuận từ hoạt động khác
3.3. PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH
3.3.1. Các chỉ tiêu thanh toán
3.3.1.1. Hệ số thanh toán ngắn hạn
3.3.1.2. Hệ số thanh toán nhanh
3.3.2. Các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn
3.3.2.1. Tỷ số vòng quay hàng tồn kho
3.3.2.2. Kỳ thu tiền bình quân
3.3.2.3.Vòng quay tài sản cố định
3.3.2.4. Vòng quay tổng tài sản
3.3.3. Các chỉ tiêu về lợi nhuận
3.3.3.1. Tỷ số lợi nhuận ròng trên doanh thu (ROS)
3.3.3.2. Tỷ số lợi nhuận ròng trên tổng tài sản (ROA)
3.3.3.3. Tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE)
Chương 4: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY THÉP TÂY ĐÔ
4.1. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH TIÊU THỤ
4.1.1. Các nhân tố chủ quan
4.1.1.1. Tình hình cung ứng
4.1.1.2. Giá bán
4.1.2. Các nhân tố khách quan
4.1.2.1. Nhân tố thuộc về chính sách nhà nước
4.1.2.2. Nhân tố thuộc về xã hội
4.2. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG DOANH THU BÁN HÀNG
4.2.1. Doanh thu bán hàng năm 2006 so với năm 2005
4.2.2. Doanh thu bán hàng năm 2007 so với năm 2006
4.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN
4.3.1. Lợi nhuận năm 2006 so với năm 2005
4.3.2. Lợi nhuận năm 2007 so với năm 2006
Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
5.1. TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN
5.2. GIẢI PHÁP
5.2.1. Biện pháp làm tăng sản lượng và chất lượng sản phẩm
5.2.2. Điều chỉnh giá bán phù hợp
5.2.3. Tiết kiệm chi phí
5.2.3.1. Kiểm soát giá vốn hàng bán
5.2.3.2. Kiểm soát chi phí bán hàng
5.2.3.3. Kiểm soát chi phí quản lý doanh nghiệp
5.2.4. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris