Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Cai Lậy

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Cai Lậy
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU
1.1. Lý do chọn đề tài
1.2. Mục tiêu nghiên cứu:
1.3. Giả thuyết và vấn đề cần nghiên cứu
1.4. Pham vi nghiên cứu
1.5. Lược khảo tài liệu.
CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận.
2.1.1. Một số vấn đề chung về phân tích hoạt động kinh doanh.
2.1.1.1. Khái quát về ngân hàng thương mại.
2.1.1.2 Khái niệm phân tích hoạt động kinh doanh
2.1.2. Các nghiệp vụ cơ bản của ngân hàng.
2.1.2.1. Huy động vốn
2.1.2.2. Nghiệp vụ tín dụng
2.1.2.3. Rủi ro tín dụng:
2.1.3. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động của ngân hàng
2.1.3.1. Các chỉ tiêu về tăng trưởng
2.1.3.2. Các chỉ tiêu khả năng sinh lời
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp chọn vùng nghiên cứu.
2.2.2. Phương pháp thu thập, xử lí số liệu
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu.
CHƯƠNG 3. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT NHNo & PTNT HUYỆN CAI LẬY.
3.1. Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng
3.1.1. Tổng quan về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
3.1.2. Quá trình hình thành và phát triển NHNo&PTNT huyện Cai Lậy
3.2. Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của ngân hàng.
3.2.1. Vai trò:
3.2.2. Chức năng:
3.2.3. Nhiệm vụ
3.3. Cơ cấu tổ chức:
3.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức:
3.3.2. Nhiệm vụ các phòng ban:
3.3.2.1. Ban Giám đốc:
3.3.2.2. Phòng kế toán, tiền tệ, kho quỹ
3.3.2.3. Phòng tín dụng.
3.3.2.4. Phòng nhân sự
3.4. Kết quả hoạt động kinh doanh qua 3 năm
3.5. Những thuận lợi và khó khăn:
3.5.1. Thuận lợi:
3.5.2. Khó khăn
CHƯƠNG 4. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHNo & PTNT CHI NHÁNH CAI LẬY.
4.1. Phân tích nguồn vốn
4.1.1. Cơ cấu nguồn vốn:
4.1.1.1. Vốn huy động
4.1.1.2. Vốn điều hòa
4.1.2. Tình hình biến động nguồn vốn:
4.2. Tình hình sử dụng vốn:
4.2.1. Tình hình cho vay
4.2.1.1. Cho vay theo thời hạn
4.2.1.2. Cho vay theo thành phần kinh tế
4.2.1.3. Cho vay theo đối tượng kinh tế
4.2.2. Tình hình thu nợ
4.2.2.1. Thu nợ theo thời hạn:
4.2.2.2. Thu nợ theo thành phần kinh tế
4.2.2.3. Thu nợ theo đối tượng kinh tế.
4.2.3. Phân tích dư nợ
4.2.3.1. Dư nợ theo thời hạn
4.2.3.2. Dư nợ theo thành phần kinh tế
4.2.3.3. Dư nợ theo đối tượng kinh tế
4.3.Rủi ro nợ xấu
4.3.1. Tình hình nợ xấu:
4.3.2. Tình hình quản lý rủi ro của Chi nhánh
4.4. Đánh giá hiệu quả tín dụng
4.4.1. Hệ số thu nợ.
4.4.2. Vòng quay vốn tín dụng:
4.4.3. Tỉ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ
4.4.4. Dư nợ / Tổng nguồn vốn
4.4.5. Tổng dư nợ / Vốn huy động
4.5. Phân tích thu nhập, chi phí, lợi nhuận
4.5.1. Phân tích thu nhập.
4.5.1.1. Thu từ lãi
4.5.1.2. Thu khác ngoài lãi
4.5.2. Phân tích chi phí
4.5.2.1. Chi trả lãi
4.5.2.2. Chi ngoài lãi
4.5.3. Phân tích lợi nhuận
4.5.4. Phân tích các chỉ số đo lường lợi nhuận
4.5.4.1. Lợi nhuận ròng trên tổng tài sản (ROA):
4.5.4.2. Tổng chi phí trên tổng thu nhập
4.5.4.3. Các chỉ tiêu về tăng trưởng
4.5.4.4. Các chỉ tiêu khả năng sinh lời
4.6. Đánh giá chung về hoạt động kinh doanh của ngân hàng
4.6.1.Những thuận lợi
4.6.1.1. Về nguồn vốn
4.6.1.2. Về sử dụng vốn:
4.6.1.3. Các hoạt động nghiệp vụ khác
4.6.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh:
4.6.2.Những khó khăn
4.6.2.1. Về công tác huy động vốn:
4.6.2.2.Về các hoạt động dịch vụ:
4.6.2.3. Về nợ xấu
CHƯƠNG 5 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
5.1 Phương hướng hoạt động:
5.2. Một số phương pháp:
5.2.1.Về huy động vốn:
5.2.2. Về cho vay, thu nợ
5.2.3. Về hoạt động dịch vụ
CHƯƠNG 6 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận:
6.2. Kiến nghị:
6.2.1 Về nghiệp vụ
6.2.2. Kiến nghị đối với NHNo & PTNT Việt Nam
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris