Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Sóc Trăng

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Sóc Trăng
MỤC LỤC
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu tổng quát
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Không gian
1.3.2. Thời gian
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Khái quát về Ngân hàng thương mại
2.1.2. Phân tích hoạt động kinh doanh của Ngân h àng thương mại
2.1.2.1. Mục đích và ý nghĩa
2.1.2.2. Đối tượng phân tích
2.1.3. Phân tích hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại bằng mô hình CAMEL
2.1.4. Sơ đồ tổng quát về nghiệp vụ hoạt động kinh doanh của Ngân h àng thương mại
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích s ố liệu
Chương 3: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH SÓC TRĂNG
3.1. GIỚI THIỆU VỀ NHNo&PTNT SÓC TRĂNG
3.1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển
3.1.2. Các hoạt động chủ yếu
3.1.2.1. Dịch vụ Ngân hàng
3.1.2.2. Hoạt động tín dụng
3.1.2.3. Hình thức huy động vốn
3.1.3. Cơ cấu tổ chức
3.1.4. Phương hướng hoạt động của Ngân hàng năm 2009
3.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN
3.2.1. Huy động vốn theo thời hạn
3.2.2. Huy động vốn theo tính chất nguồn huy động
3.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY
3.3.1. Doanh số cho vay
3.3.1.1. Phân tích doanh số cho vay theo loại hình doanh nghiệp
3.3.1.2. Phân tích doanh số cho vay theo thời hạn
3.3.1.3. Phân tích doanh số cho vay theo ngành nghề kinh tế
3.3.2. Doanh số thu nợ
3.3.2.1. Phân tích doanh số thu nợ theo loại hình doanh nghiệp
3.3.2.2. Phân tích doanh số thu nợ theo thời hạn
3.3.2.3. Phân tích doanh số thu nợ theo ngành nghề kinh tế
3.3.3. Dư nợ cho vay
3.3.3.1. Phân tích tình hình dư nợ theo loại hình doanh nghiệp
3.3.3.2. Phân tích tình hình dư nợ theo thời hạn
3.3.3.3. Phân tích tình hình dư nợ theo ngành nghề kinh tế
3.3.4. Nợ xấu
3.3.4.1. Nợ xấu theo loại hình doanh nghiệp
3.3.4.2. Nợ xấu theo thời hạn
3.3.4.3. Nợ xấu theo ngành nghề kinh tế
3.4. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ
3.4.1. Dịch vụ thanh toán quốc tế
3.4.2. Kinh doanh ngoại tệ
3.4.3. Bảo lãnh
3.4.4. Dịch vụ ủy thác và đại lý
3.4.5. Dịch vụ khác
3.5. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHNo & PTNT SÓC TRĂNG BẰNG MÔ HÌNH CAMEL
3.5.1. Vốn tự có - Capital (C)
3.5.2. Chất lượng tài sản có - Asset Quality (A)
3.5.3. Năng lực quản lý - Management Ability (M)
3.5.3.1. Hiệu quả kinh doanh
3.5.3.2. Vị thế, vai trò của Ngân hàng trên địa bàn
3.5.3.3. Sự tuân thủ pháp luật và quy chế hoạt động
3.5.4. Thu nhập - Earning (E)
3.5.4.1. Tỷ suất thu nhập lãi
3.5.4.2. Tỷ suất doanh lợi
3.5.4.3. Hệ số sử dụng tài sản
3.5.4.4. Thu nhập trên tài sản (ROA)
3.5.5. Khả năng thanh toán - Liquidity (L)
3.5.5.1. Tính ổn định và đa dạng của các khoản tiền gửi
3.5.5.2. Khả năng đáp ứng thanh khoản
Chương 4: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG
4.1. NHÓM NHÂN TỐ KHÁCH QUAN
4.1.1. Môi trường về kinh tế, chính trị và xã hội trong và ngoài nước
4.1.2. Môi trường pháp lý
4.2. NHÓM NHÂN TỐ CHỦ QUAN
Chương 5: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG
5.1. NHỮNG ĐIỂM MẠNH VÀ ĐIỂM YẾU CỦA NGÂN HÀNG
5.1.1. Những điểm mạnh
5.1.1.1. Đối với hoạt động huy động vốn
5.1.1.2. Đối với hoạt động cho vay
5.1.1.3. Đối với hoạt động dịch vụ
5.1.2. Những điểm yếu
5.1.2.1. Đối với hoạt động huy động vốn
5.1.2.2. Đối với hoạt động cho vay
5.1.2.3. Đối với hoạt động dịch vụ
5.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG
5.2.1. Về huy động vốn
5.2.2. Về cho vay
5.2.3. Về hoạt động dịch vụ
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
6.2.1. Chính phủ
6.2.2. Ngân hàng Nhà nước
6.2.3. Cơ quan chức năng của tỉnh
6.2.4. Bản thân đơn vị
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
697
Bài viết
1,414
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris