Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long Chi Nhánh Cần Thơ

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long Chi Nhánh Cần Thơ
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1 SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1 Phạm vi về thời gian
1.3.2 Phạm vi về không gian
1.3.3 Phạm vi về nội dung
1.4 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.5 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1 Các khái niệm
2.1.2 Hoạt động và kết quả hoạt động trong ngân hàng thương mại
2.1.3 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1 Thu thập số liệu
2.2.2 Phân tích số liệu
Chương 3: KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CHI NHÁNH CẦN THƠ - PHÒNG GIAO DỊCH NINH KIỀU
3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
3.1.1 Ngân hàng Phát Triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long (Housing Bank of Mekong Delta - MHB)
3.1.2 Ngân hàng PTN ĐBSCL CN Cần Thơ - PGD Ninh Kiều
3.2 CƠ CẤU TỔ CHỨC
3.3 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA PGD
3.3.1 Khái quát tình hình tài chính
3.3.2 Khái quát tình hình kinh doanh
3.4 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2009
3.4.1 Phương hướng hoạt động
3.4.2 Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2009
Chương 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA
NHÁNH CẦN THƠ - PHÒNG GIAO DỊCH NINH KIỀU
4.1. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN
4.1.1. Phân tích tổng quát nguồn vốn của MHB Ninh Kiều trong 03 năm (2006 - 2008)
4.1.2. Phân tích nguồn vốn huy động
4.2. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA PGD
4.2.1. Doanh số cho vay
4.2.2. Doanh số thu nợ
4.2.3. Dư nợ
4.2.4. Nợ xấu
4.3. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ
4.4. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA MHB CN CẦN THƠ - PGD NINH KIỀU
4.4.1. Phân tích tình hình doanh thu
4.4.2. Phân tích tình hình chi phí
4.4.3. Phân tích tình hình lợi nhuận
4.5. PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG
4.5.1. Các chỉ số tài chính đo lường hiệu quả hoạt động tín dụng
4.5.2. Các chỉ số đo lường lợi nhuận
4.5.3. Các chỉ số đo lường rủi ro
Chương 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHÁNH CẦN THƠ - PHÒNG GIAO DỊCH NINH KIỀU
5.1. ĐÁNH GIÁ ƯU ĐIỂM VÀ HẠN CHẾ
5.1.1. Ưu điểm
5.1.2. Hạn chế
5.2. CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG
5.2.1. Hiệu quả huy động vốn
5.2.2. Giảm nợ xấu trong hoạt động tín dụng
5.2.3. Giảm chi phí và tăng doanh thu
5.2.4. Các biện pháp hạn chế rủi ro
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris