Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. không gian
1.3.2. Thời gian
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LU ẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Một số vấn đề về phân tích hoạt động kinh doanh
2.1.1.1. Khái niệm
2.1.1.2. Ý nghĩa
2.1.1.3. Nội dung
2.1.1.4. Nhiệm vụ
2.1.2. Tổng quan về Ngân hàng thương mại
2.1.2.1. Khái niệm về Ngân hàng thương mại
2.1.3. Hoạt động huy động vốn
2.1.4. Hoạt động cho vay
2.1.5. Hoạt động dịch vụ và các hoạt động khác
2.1.6. Hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân h àng thương mại
2.1.6.1. Thu nhập
2.1.6.2. Chi phí
2.1.6.3. Lợi nhuận
2.1.6.4. Chỉ tiêu đánh giá lợi nhuận
2.1.6.5. Chỉ tiêu đánh giá rủi ro
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin
2.2.2. Phương pháp phân tích đánh giá
CHƯƠNG 3 : GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI
3.1. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ XÃ HỘI THÀNH PHỐ CẦN THƠ
3.1.1. Đặc điểm tự nhiên
3.1.2. Tình hình kinh tế xã hội
3.2. GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI
3.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển
3.2.2. Tầm nhìn và chiến lược
3.2.3. Cơ cấu tổ chức và chức năng các phòng ban
3.2.3.1. Cơ cấu tổ chức
3.2.3.2. Chức năng các phòng ban
3.2.3.3. Các nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu của ngân h àng
3.3. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA SHB
3.4. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN H ÀNG
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA SHB
4.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN
4.1.1. Cơ cấu nguồn vốn
4.1.2. Tình hình huy động vốn
4.1.3. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn
4.2. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY
4.2.1. Doanh số cho vay
4.2.2. Doanh số thu nợ
4.2.3. Dư nợ
4.2.4. Nợ quá hạn
4.2.5. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng
4.2.5.1. Tỷ lệ tổng dư nợ trên tổng nguồn vốn
4.5.2.2. Tỷ lệ tổng dư nợ trên tổng nguồn vốn
4.5.2.3. Vòng quay vốn tín dụng
4.5.2.4. Hệ số thu nợ
4.5.2.5. Tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ
4.4. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
4.4.1. Thu nhập
4.4.1.1. Thu nhập từ lãi cho vay
4.4.1.2. Thu từ phí dịch vụ
4.4.2.3. Thu nhập hoạt động khác
4.4.2. Chi phí
4.4.2.1. Chi phí trả lãi vốn huy động
4.4.2.2. Chi phí dịch vụ
4.4.2.3. Chi hoạt động khác
4.4.3. Lợi nhuận
4.4.4. Các chỉ tiêu đánh giá lợi nhuận
4.4.4.1. Hệ số lãi ròng
4.4.4.2. Suất sinh lời của tài sản (ROA)
4.4.4.3. Thu nhập lãi trên chi phí lãi
4.4.4.4. Suất sinh lời của vốn chủ sở hữu (ROE)
4.4.5. Các chỉ tiêu đánh giá rủi ro
4.4.5.1. Rủi ro tín dụng
4.4.5.2. Rủi ro lãi suất
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA SHB
5.1. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA NGÂN HÀNG
5.1.1. Những thuận lợi
5.1.2. Những khó khăn
5.2. CÁC GIẢI PHÁP
5.2.1. Giải pháp làm tăng thu nhập
5.2.2.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng
5.2.2.2. Giải pháp thu hồi nợ quá hạn
5.2.2. Giải pháp làm giảm chi phí.
5.2.3. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
6.2.1. Đối với chính quyền địa phương
6.2.2. Đối với hội sở chính
6.2.3. Đối với các chi nhánh của SHB
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris