Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Quỹ tín dụng Trung ương chi nhánh An Giang

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Quỹ tín dụng Trung ương chi nhánh An Giang
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu.
1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Phạm vi nghiên cứu
1.3.1. Không gian
1.3.2. Thời gian
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
1.4. Lược khảo tài liệu nghiên cứu
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Khái niệm tín dụng, tín dụng trong hệ thống và ngoài hệ thống
2.1.2. Khái niệm, ý nghĩa, nhiệm vụ của việc phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh
2.1.3. Một số khái niệm có liên quan đến việc phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh
2.1.3.1. Doanh số cho vay
2.1.3.2. Doanh số thu nợ
2.1.3.3. Dư nợ
2.1.3.4. Nợ quá hạn
2.1.3.5. Hiệu quả tín dụng
2.1.3.6. Vốn huy động
2.1.3.7. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng
2.1.3.8. Các chỉ số phân tích
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU QUỸ TÍN DỤNG TRUNG ƯƠNG CHI NHÁNH AN GIANG
3.1. Giới thiệu chung về Quỹ tín dụng Trung ương
3.2. Giới thiệu khái quát về Quỹ tín dụng Trung ương chi nhánh An Giang
3.2.1. Quá trình hình thành và phát triển
3.2.2. Chức năng hoạt động
3.2.3. Cơ cấu tổ chức
3.2.3.1. Sơ đồ tổ chức
3.2.3.2. Các phòng ban
3.2.4. Khái quát kết quả hoạt động kinh doanh của Quỹ tín dụng Trung ương chi nhánh An Giang qua 3 năm 2006 - 2008
3.2.5. Thuận lợi - khó khăn
3.2.6. Phương hướng hoạt động năm 2009
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA QUỸ TÍN DỤNG TRUNG ƯƠNG CHI NHÁNH AN GIANG
4.1. Phân tích phần nguồn vốn - phân tích hoạt động huy động vốn của chi nhánh Quỹ tín dụng Trung ương qua 3 năm (2006 - 2008)
4.1.1. Cơ cấu nguồn vốn của Chi nhánh
4.1.2. Tình hình huy động vốn của Chi nhánh qua 3 năm
4.2. Phân tích tình hình sử dụng vốn của Quỹ tín dụng qua 3 năm
4.2.1. Phân tích doanh số cho vay
4.2.2. Phân tích doanh số thu nợ
4.2.3. Phân tích dư nợ
4.2.4. Phân tích nợ quá hạn
4.2.5. Đánh giá hiệu quả tín dụng
4.3. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh Quỹ tín dụng Trung ương An Giang qua 3 năm (2006 - 2008)
4.3.1. Phân tích thu nhập
4.3.2. Phân tích chi phí
4.3.3. Phân tích lợi nhuận
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
679
Bài viết
1,394
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris